حقیقیازسوئد میرود؟

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

علیرضا حقیقی در لیگ سوئد عملکرد خوبی داشته و سابقه انتخاب به عنوان بازیکن هفته لیــگ ســوئد را دارد اما این احتمال وجود دارد که دروازه بان ایرانی باشگاه اسکیلستونا بخواهــد فوتبــال در لیگــی دیگر را تجربه کند. دلیل این قضیه را اینگونه توضیح داده: تنها چند هفتــه دیگر رقابت های لیگ ســوئد به پایان می رســد. با پایان بازی ها، لیگ برای مدتی تعطیل می شود و این مســئله می تواند به ضرر بازیکنان ملــی پوش از جمله حقیقی و سامان قدوس باشد. آنها مجبورند مدتی از میادین به دور باشــند. در همین حال شــنیده مــی شــود علیرضا حقیقــی در تالش اســت به باشگاه جدید نقل مکان کند. البته مشــکل اینجاســت که اکثر لیگ ها شروع شده اند و تیمها لیست خود را بسته اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.