سرگردانيخبرنگاران،لغوجلسهآبيها

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

بعد از باخت اســتقالل مقابل پارس جنوبی سیدرضا افتخاری، مدیرعامل اســتقالل عنوان کرد که) نشســت هیــات مدیره برای بررســی وضعیت تیم و نتایج اســتقالل برگزار میشود اما خبري از برگزاري جلســه نشد. خبرنگاران ورزشــی از ساعت 15 دیروز مقابل درب باشگاه استقالل مستقر بودند تا از این جلسه گزارشی را تهیه کنند، اما باتوجه به صحبتهای زمانی عضو هیات رئیســه اســتقالل مبنی براینکه کســی از هیات رئیسه با او تماس نگرفته از برگزاری جلســه اظهار بیاطالعی کرد. پس از انتشــار این خبر مبنی بر برگزار نشــدن جلسه هیات رئیسه اســتقالل خبرنگاران محل باشــگاه استقالل را ترک کردند تا منتظر جلسه هیات مدیره در زمان دیگری شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.