بطريآبپرتابشدهراسركشید!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

هواداران استقاللی حاضر در ورزشگاه جم آنقدر از نتایج استقالل و عملکــرد منصوریان عصبانی بودند که بار دیگر علیه او شــعار داده و حتی این بار بطری های آب و دیگر اشیا را به نشانه اعتراض به سویش پرتاب کردند. سرمربی استقالل اما مثل همیشه یکی از آن واکنش های منحصربفرد خودش را نشان داد و در حالی که چند بطری آب حاصل از اعتراض و ناراحتی به سمتش پرتاب شده بود یکی از آن ها را برداشت و سرکشــید. یکی دیگر از آن کارهای مخصوص علیرضا منصوریان که همواره کنش ها و واکنش های خاص و مخصوص به خودش را دارد. او در آزادي هم سنگي به سمت اش پرتاب شده بود را بوسید!

.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.