نتیجهتحقیقرويدفاعاتلتیكوویووه!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

بعد از دریافت ۶ گله اســتقالل خوزســتان به ذوب آهن انتقادها از ویســي باال گرفــت و برخي خطاب به او با کنایــه ميگویند: عبدا... ویســی، در هنگام تعطیالت روی دفاع آتلتیکو مادرید تحقیق می کرد و تیمــش ۶ گل خورد و منصوریان هم مدت هاســت روی دفاع یووه تحقیق میکند،از قبل از شش گلی که تیمش از العین خورد تا در جم کــه 2 گل از پارس خورد و چهــار گل هم نخورد. نتیجه این تحقیقات هم کامال مشــخص است. اســتقالل در ۶ بازي یک گل زده و ۶ بار هم دروازهاش باز شده. ناکامي هاي استقالل در آسیا و اواخر فصل گذشته هم که فراموش شدني نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.