حملهمجیديبهافتخاري!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

فرزاد مجیــدی که در زمــان مدیریت افتخاري کنار گذاشــته شــد حاال فرصــت را مغتنم شــمرده و گفته: آقــای افتخاری حاال که عکسهایت را گرفتی لطفا از اســتقالل برو. بازیکن ســابق تیم فوتبال اســتقالل ميگوید: به عنوان یک استقاللی از نتایج استقالل ناراحتم. استقالل تیم بزرگی است که فکر می کنم مدیرانش کوچک هســتند. او خطاب به مدیرعامل استقالل گفته: آقای افتخاری و آن آقای معاونش اســتقالل را رها کنید و اجــازه بدهید این تیم نفس بکشــد. این آقایان به اســتقالل آمدند و با میز و صندلی استقالل عکسهایشان را انداختند و حاال دیگر بس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.