مرخصيدوبارهبراي كیروش!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از کشورمان رفت. کارلوس کیروش و دستیارانش با موافقت مسووالن فدراسیون فوتبال چند روز قبل ایران را ترک کردند و قرار است پیش از شــروع دور جدید اردوهای تیم ملی به کشور بازگردند. ســرمربی تیم ملــی فوتبال ایران برای بازیهای دوستانه کشورمان برنامه ریزی خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.