لغوبازيپرسپولیس-صنعتنفت

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

با توجه بــه اعالم زمان برگزاری بازی الهالل و پرســپولیس در تاریخ 4 مهرماه، بازی سرخپوشــان مقابل صنعــت نفت آبادان در هفته هشــتم لغو و به زمان دیگری موکول خواهد شــد. برنامه سایر بازیهای هفته هشــتم نیز دســتخوش تغییراتی قرار می گیرد که منوط بر برنامهها و اعالم اسامی تیم ملی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.