مطهری:منشاو نعمتیلياقتفيکسبازیكردنرادارند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - ‪Marzieh Darabi‬ marzieh@piroozidaily.ir

چهارشنبه 29 شهریور 1396 استقالل ...................................................................................... ذوب آهن ۰۰:۰۲ پنجشنبه 30 شهریور 1396 سیاه جامگان ...................................................................... گسترش فوالد۰۳:۹۱ سپاهان ..................................................................................... پرسپولیس ۰۰:۰۲ استقالل خوزستان ......................................................... سپیدرود رشت ۰۰:۰۲ جمعه 31 شهریور 1396 تراکتورسازی .................................................................................... پديده ۵۴:۷۱ پیکان ........................................................................................ نفت تهران ۰۳:۸۱ سايپا .............................................................................. پارس جنوبی جم ۰۳:۸۱ صنعت نفت آبادان ............................................................................ فوالد ۰۰:۹۱ حمید مطهری که در لیگ ۷۷-۸۷ بازيکن پرسپولیس بود، حاال به عنوان مربی تیم پیکان در هفته ششــم لیگ برتر رودرروی قهرمان فصل گذشــته لیگ قرار می گیرد. با او تماس گرفتیم و در مورد وضعیت اين روزهای سرخپوشــان و البته برنامه ای که پیکانی ها برای بازی فردا (يکشــنبه) مقابل پرســپولیس دارند، صحبت کنیم. مصاحبه خبرنگار روزنامه پیروزی با حمید مطهری را در زير می خوانید:

از بازی اخیر پرسپولیس در لیگ قهرمانان شروع کنیم عملکرد تیم برانکو چطور بود؟ خب از قبل همه می دانســتند که پرسپولیس بازی سختی را پیش رو دارد اما بازيکنان خیلی خوب و منطقی جلوی االهلی ظاهر شدند. اگر بخواهم در مورد وضعیت پرسپولیسی ها بگويم، بیشــتر از هر چیزی قدرت بدنی اين تیــم بود که بر حريفش میچربید و يکی از داليل موفقیت آنها، جدا از مسايل تاکتیکی هم همین موضوع بود.

با توجه به تساوی بازی رفت، فکر میکردید پرسپولیس این بازی را ببرد؟ بازی دشواری بود اما بردن االهلی واقعا دور ازدسترس اين تیم نبود.

حاال الهالل را در پیش داریم بازی کردن با این تیم عربستانی چقدر می تواند سخت تر از االهلی باشد؟ قطعا اين بازی دشــوارتر از بازی با االهلی خواهد بود چون آنها در آسیا تیم باتجربه تری هستند. البته من بازی های الهالل و رويارويی های اخیر اين تیم با پرسپولیس را نديده ام اما با توجه به عقبه تیم الهالل، آنها را تیم قدرتمندی می دانم.

چقدر نســبت به رسیدن سرخپوشان به فینال لیگ قهرمانان امید دارید؟ اين تیم به نظر من توانايی فینالیســت شدن را دارد و می تواند الهالل را هم از پیش رو بردارد، ولی در فینال با يک تیم شــرق آسیا قطعا کار فوق العاده سختی خواهد داشت.

نقطه قوت پرسپولیس که شما را امیدوار می کند در لیگ قهرمانان خوب نتیجه بگیرد، چیست؟ از نظر من، نقطه قوت اين تیم زمانی اســت که توپ را از دست می دهد. آنهــا در بازپس گیری توپ فــوق العاده خوب عمل میکنند. يعنی هر جا که توپ را از دست می دهند با ۴ بازيکن و يا حتی گاهی با ۵ بازيکن به تیم حريف فشار میآورند تا دوباره توپ ربايی کنند و اين يکــی از ويژگی های تاکتیکی اين تیم است. شايد همه نگاه ها به زمانی باشد که بازيکنان اين تیم توپ را در اختیار دارند اما من نقطه قوت اصلی پرسپولیس را درست زمانی می دانم که توپ را از دست میدهند.

از نظر بضاعت های فنی، این تیم را چطور می بینید؟ حقیقت اين است که پرسپولیسی ها به هماهنگی ويژه و خیلی خوبی رســیده اند و اين محصول خصوصیت برانکواست که از قديم در کارش ديده می شــد. او زمانی هم که در تیم ملی بود کمتر ترکیب تیمش را تغییر می داد و حاال هم همین شرايط در پرسپولیس وجود دارد و او خیلی به تیم دست نمیزند. به خاطر همین بازيکنان خوب زوج سازی می کنند مثال محسن مسلمان چشم بســته هم طارمی يا علیپور را در زمین پیدا می کند. يا منشا که خب به اين تیم تازه اضافه شده و البته هماهنگی اش با تیم کمی کمتر از ســاير بازيکنان است و قطعا در آينده بهتر می شود. منشا قبال در پیکان بازیکن خودتان بود فکر مــی کنید او چقــدر در ترکیب تیم جا افتاده؟ توانايی های اين بازيکن خیلی بیشتر از اينهاست، البته همین حاال هم او بــد کار نکرده و با اينکه هنوز به هماهنگی کامل با بازيکنان اين تیم نرســیده، اما تاثیر خوبی در بازی داشته، او و ســیامک نعمتی لیاقت فیکس بازی کردن را دارند هرچند که پرسپولیس مهره های زيادی دارد. قبل از آمدنش به پرسپولیس هم در مصاحبه هايم گفتم که او يک سبک خاصی بازی میکند. با توجه به قدرت پرســپولیس، حريفان اين تیم عقب نشــینی می کنند و اول از همه ســعی می کنند دفاع فشرده و منظمی روبروی اين تیم داشته باشند و اين سبک و سیاق بازی، خیلی با بازی منشا جور درنمی آيد. او بازيکن پشت دفاع هست و جلوی تیم هايی که باال بازی می کنند خیلی می تواند مثمرثمر باشد.

یعنی قدرت امتیاز گرفتن از مدافع عنوان قهرمانی را دارید؟ ما از لحاظ مهره ای قابل قیاس با پرسپولیس نیستیم ولی ما هم تیم پیکان هســتیم و متکی به کار تیمی. ما به تیم ورک و کار تاکتیکی اعتقاد داريم و سعی می کنیم از حريف امتیاز بگیريم.

همیشــه بازیکنان جلوی تیم سابق شان انگیزه های زیادی برای گلزنی دارند منشــا حتما بازی خوبی مقابل پیکان ارایه خواهد داد صددرصد همین طور اســت. همه بازيکنان دوست دارند جلوی تیم سابق شــان بهترين عملکرد را داشته باشند. ما هم نه تنها برای مهار منشا، بلکه برای تمام بازيکنان پرسپولیس برنامه داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.