تبريكفيفابهكاپيتان پرسپوليسوچند فوتباليستديگر!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: طبیعی است بعد از بازی مقابل االهلی يــک رضايتمندی در تیم ما وجود دارد و با اين شرايط بازی با پیکان میتواند برای ما بحرانزا باشد.

برانکو ايوانکوويچ در نشســت خبری پیش از ديدار امروز پرســپولیس و پیکان گفت: طبیعی اســت بعد از بازی مقابل االهلــی يک رضايتمندی در تیم ما وجود دارد اما اين موضوع میتواند ما را از جديت بینــدازد. اينگونه بازیها نه تنها برای پرســپولیس بلکه برای همه تیمها میتواند بحرانزا باشد. بعد از موفقیت در لیگ قهرمانان تیم ما ممکن است در لیگ دچار افت شود.

سید جالل را نداریم

برانکو گفت: شــما شــاهد بوديــد فصل پیــش مقابل پیکان۲بازی سخت داشتیم. مطمئن هستم اين بازی برای ما سخت خواهد بود. با اين حال دوست داريم بردهای متوالیمان را ادامه دهیم تا مقابل الهالل با نشــاط و شاداب قرار بگیريم. در اين بازی به غیر از ســید جالل حسینی ساير بازيکنان در اختیار ما هستند.

خوشحالم !

سرمربی پرسپولیس در واکنش به اين مساله که اين تیم پیش از او فقط با علی پروين و اســتانکو توانسته بود به جمع ۴ تیم برتر آســیا راه پیدا کند که هر ۲ بار از رسیدن به فینال محروم شــد و آيا اين بار او میتواند پرسپولیس را فینالیست آسیا کند يا نه، گفت: طبیعی است خواسته و هدف حداکثری ما حضور در فینال آســیا باشد، البته رقابت ما در فرمت جديد مسابقات آسیايی است و اين مســابقات متفاوتتر و سختتر از گذشته اســت اما خیلی خوشحالم که پیش از اين پروين و استانکو پرسپولیس را موفق کرده بودند، به خصوص پروين که سمبل باشگاه محسوب میشود.

براي استانکو آرزوي سالمتي دارم

برانکو افزود: نمیدانم خبر داريد يا نه که اســتانکو بیماری داشت که چند وقت پیش مجبور شد يکی از پاهای خود را قطع کند. برای او آرزوی سالمتی دارم و بايد بگويم او مربی بزرگی بود و از بزرگ ترين همکاران ايوويچ محســوب میشد. همانطور که میدانید استانکو تاثیر بسیار زيادی در فوتبال ايران گذاشت و جزو اولین نفراتی بود که در فوتبال ايران تاثیر گذاشت.

همچنان بلند پروازیم

برانکــو گفت: بايد به بحث اصلیمــان برگرديم که بازی با الهالل اســت و اين بازی برای ما مهم ترين بازی محســوب میشــود. طبیعی است تمام تالش ما در همه بازیها رسیدن به پیروزی باشــد و بازی مقابل الهالل هم مهم ترين بازی ما است، متاســفانه برای اين بازی کمال کامیابی و انصاری را در اختیار نخواهیم داشت اما اين مساله در بلندپروازی ما تغییری ايجاد نمیکند.

سید جالل باید مراقب باشد

برانکو در خصوص اينکه مشــکل سیدجالل حسینی تا چه اندازه جدی است و او چه زمانی شرايط بازی کردن پیدا خواهــد کرد، گفت: امیدوارم تا بازی با الهالل اين مشــکل حل شود. ســیدجالل به اندازه ۶ سانتیمتر در همسترينگ خود کشــیدگی داشــته که بايد مراقب باشــد. با اين حال پیش از بازی مقابل ســپاهان دوبــاره وضعیت او را کنترل خواهیم کرد تا شــرايط او را بســنجیم. اين مصدومیتها با وجود ســادگی بسیار خطرناک اســت و اگر مراقب نباشیم خطرناکتر میشــود، با اين حال حسینی طبق برنامهای که به او دادهايم تمرين میکند.

سوال خوبي بود !

ســرمربی پرســپولیس درباره اينکه فدراسیون فوتبال عربســتان قرار است در صورت رســیدن الهالل به فینال به بازيکنان اين تیم پاداشــی بدهد و آيا از ســوی فدراسیون فوتبــال ايران يا وزارت ورزش و جوانــان قولی بابت پاداش به بازيکنان پرســپولیس داده شــده يا نه، گفت: اين سوال خوبــی بود. در مورد الهالل بايــد بگويم آنها اين آمادگی را دارنــد که ۷۳ يا ۸۳ میلیون دالر يا يــورو پرداخت کنند تا ديگو کاســتا برای آنها ۴ ماه بازی کند. نمیدانم شرايط اين انتقال در چه فازی قرار دارد چون خود اين بازيکن دوســت دارد به اتلتیکو مادريد برگــردد هرچند اتلتیکو مادريد هم تا نیمفصل از جذب بازيکن محروم اســت و بايد تا نیمفصل صبر کند.

امیدواریم به باشگاه کمك شود

برانکــو در واکنش به اين مســاله کــه الهالل در صورت جذب کاســتا نمیتواند از اين بازيکن در مقابل پرســپولیس اســتفاده کند، گفت: همه اين مــوارد را میدانم، منظورم اين بود که بدانید الهالل از نظر مالی چه پتانســیلی دارد. نمیدانم فدراســیون فوتبال يا وزارت ورزش و جوانان چقدر به باشگاه پرسپولیس کمک کرده يا میکند، اما منطقی است که از همه آنها انتظار داشته باشــیم چون پرسپولیس ُُمعرف ايران است و مــا در حــال حاضر فوتبال و مردم ايــران را به بهترين نحو معرفی میکنیم و امیدوارم به باشــگاه کمک شود. همه شادی مردم ايــران پس از بازی با االهلی را ديديد و فرقی نداشــت که مردم استقاللی باشند، طرفدار ســپاهان، تراکتورسازی يا اهواز، من در برخورد با همه آنها خوشحالیشان را ديدم. همه خوشــحال بودند از مشهد گرفته تا بوشهر و طرفدار استقالل، هر کســی من را ديد صحبت کرد که ما پرسپولیس را تشويق میکنیم و اين نشــان میدهد کــه موفقیت ما چه تاثیری در شادی مردم دارد.

مهم ترین بازي ما با الهالل است

برانکو دربــاره اينکه الهالل برای بــازی اين هفته خود ۶ بازيکــن اصلــیاش را اســتراحت داده و آنها را تــا بازی با پرســپولیس در اختیار نخواهد داشت، گفت: طبیعی است ما هم تغییراتی در ترکیب خود داشته باشیم و بخشی از بازيکنان ما اســتراحت خواهند کرد. البته استراحت نه به اين معنا که اصال بازی نکنند اما شــروعکننده بازی نیســتند. اين مساله کمک میکند آنها هم اســتراحت کنند و هم در شرايط بازی قرار داشته باشند. اين را میدانیم الهالل هفته آينده را هم يک دربی سخت با االتحاد دارد و ما هم با سپاهان بازی داريم، اما مهم ترين بازی ما در حال حاضر بازی با الهالل خواهد بود.

بحثي در مورد تیم ملي ندارم

ســرمربی پرســپولیس درباره موضوع پیشــنهاد تمديد قراردادش و اينکه از ســوی ديگر گفته میشــود او جانشین کیروش پس از جدايی او از تیم ملی خواهد شــد، گفت: فعال دربــاره اين موضوع بحثی نمیکنم چــون تمام تمرکزم روی بازیهای پیشرو است. همه تمکز خود را روی بازیهای آينده گذاشتم و درباره ساير مسايل بعدا صحبت خواهم کرد.

به حیاط دیگران چشم نمياندازم

برانکو دربــاره اينکه در شــرايط خوب پرســپولیس، اســتقالل اوضاع خوبی ندارد و پیشکســوتان اين باشــگاه معتقدند يک مربــی مانند برانکو بايد جانشــین منصوريان شــود و چه نظری در اين خصوص دارد، گفت: در اين مورد صحبتی ندارم. هیچ وقت عادت نداشــتم که به حیاط خانه ديگران چشــم بیندازم، چــون ترجیح میدهم مشــکالت حیــاط خانــه خودمان را ببینــم و آن را حل کنــم. اينکه اســتقالل، اســتقالل خوزستان، ســپاهان، تراکتورسازی يا ســاير تیمها چه مشــکلی دارند مربوط به من نمیشود اما آنها همه دوستان ورزشی من محسوب میشوند. ديــروز ۶۱ ســپتامبر (۵۲ شهريور ۶۹) سالروز تولد چند ستاره حال و گذشته تیم ملی ايران و همچنین يک بازيکن قديمی فوتســال بود که البته نام آنها در ســايت فدراسیون جهانی فوتبال درج شده است. برهمیــن اســاس ابراهیــم میرزاپور دروازهبان اسبق تیم ملی کشــورمان در اين تاريخ ۹۳ ساله شد. وی متولد ۶۱ ســپتامبر سال ۸۷۹۱ اســت. همچنین امید ابراهیمی،هافبــک اســتقالل کــه ايــن روزها با مشــکل مصدومیــت و دوره نقاهــت مواجه اســت، ديروز وارد ۰۳ سالگی شــد. زيرا او در چنین روزی در ســال ۷۸۹۱ چشم به جهــان گشــود. از طرفی حســین ماهینی،مدافع ملی پوش پرســپولیس که اکنون در غیاب سید جالل حسینی، بازوبند کاپیتانی سرخپوشان را بربازو دارد، امروز جشن ۱۳ سالگی خود را برگزار میکند. وی متولد ۶۱ ســپتامبر سال ۶۸۹۱ است. رضا ناصــری، فوتسالیســت سابق ايران نیز ديروز وارد ۲۴ سالگی شــد. او در تاريخ ۶۱ سپتامبر ســال ۵۷۹۱ به دنیا آمده است. صمد زارع، مدافع اســبق تیم ملی ايران نیز ديروز تولدش را جشن گرفت. او در همین روز در ســال ۱۸۹۱ به دنیا آمد.او اکنــون ۶۳ ســالگی را تجربه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.