ذوالفقارنسب:بازی باالهاللسختتراز ديداربااالهلیاست

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

رضــا شــاهرودی دربــاره ديدار پرســپولیس مقابل پیکان گفت: درست اســت که تیم شــرايط خوبی دارد و به جمع ۴ تیم برتر آسیا صعود کرده است امــا بازيکنان بايد پیروزی برابر االهلی را فراموش کرده و بــه فکر لیگ و بازی با پیکان باشند چرا که لیگ هم از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است. پرسپولیس بايد امروز با قدرت بــه میدان برود تا با پیــروزی برابــر پیکان به صــدر جدول بازگردد.

شــاهرودي گفت: در ديــدار برابر االهلی تیم بازی بسیار خوبی انجام داد با وجود اين که ۰۱ نفره شديم اما بازيکنان با ارائه يک بازی خوب توانســتند بازی را با پیروزی پشت ســر بگذارند که اين نشــان از قدرت باالی پرسپولیس است. البته نبايد فراموش کنیم هنوز هیچ چیز تمام نشده و نبايد به خوشحالی بپردازيم بلکه بايد با باال بردن تمرکزمان ســعی کنیم بازیهای خوبمان را مقابل الهالل انجام بدهیم تا انشــاءا... به فینال آسیا صعود کنیم.

شاهرودي گفت: درباره تعويضهای برانکو در سه ديدار اخیر تیمش که منجر به تغییر نتیجه شد هم گفت: برانکو بهتر از هر کســی تیمش را میشناسد و بهتر از هر کســی میداند در چه زمانی بايد تعويض کند. ايــن که يک مربی توانايی داشــته باشــد که با تعويض روند بازی را تغییر دهد نشــان از دانش او اســت بنابراين بايد خوشــحال باشیم مربیای هدايت تیم مــان را بر عهــده دارد که میتواند با تعويضهايــش روند بازی را عوض کند البتــه نبايد از نیمکت خوب پرسپولیس هم چشمپوشی کنیم چرا که امسال تیم، نیمکت بسیار خوبی دارد که دست برانکو را باز گذاشته است.

شاهرودي در پاســخ به اين سوال که آيا پرســپولیس شانسی برای کسب قهرمانــی در لیگ قهرمانان آســیا دارد يــا خیر، گفــت: قهرمانی آســیا دور از دسترس نیســت، البته واقعا کار سخت است. درست اســت که بازی با تیمهای شرق آسیا سخت است اما مطمئن باشید آنها هم از ما میترسند.

شــاهرودی در ادامه درباره تداخل زمانی اردوی تیم ملی و بازی حســاس پرســپولیس در لیگ قهرمان آســیا هم گفت: هم تیم ملی و هم پرسپولیس مهم هســتند اما در اين میان بايد فدراسیون فوتبــال و آقای تاج وارد عمل شــده و موضوع را با تعامــل حل کنند. در حال حاضر پرســپولیس بازی بسیار حساسی با الهالل دارد که بايد شــرايط اين تیم در ايــن مقطع درک شــود. با اين حال امیدوارم همه چیز با تعامل حل شود. مهر: فوتبال ايران تیم الهالل عربستان را حريفی قدرتمندتر از االهلی عربستان می داند. بیــژن ذوالفقار نســب درباره پیــروزی پرســپولیس در ديدار برگشــت مقابل االهلی عربستان و صعود سرخپوشان به نیمــه نهايی لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس نشان داد می تواند کارهای ســخت را با مديريــت کادر فنی اش به خوبی پشــت ســر بگذارد. ساختار فنی پرسپولیس نشان از بلــوغ فکری باالی بازيکنان اين تیم دارد. آنها خیلی خوب توانســتند پــس از ۰۱ نفره شدن، کنترل بازی را به دست بیاورند و تاکتیک های خود را بر حريف ديکته کنند. ذوالفقارنســب در ادامه راجع به تاثیری کــه تعويضی های پرســپولیس در پیروزی اين تیم داشــت گفــت: برانکو از زمانی که به عنوان دســتیار میروســالو بالژوويــچ وارد فوتبال ايران شد مغز متفکری داشت. او می دانست با توجه بــه بضاعتی کــه تیمش دارد بايــد با چه سیســتمی بازی کند. ســرمربی پرســپولیس تعويــض های خیلــی خوبی داشــت و می تواند بــا ادامه همیــن روند پرســپولیس را برای ســال هــای طوالنی در لیگ برتر ايران دست نیافتنی کند. ذوالفقارنســب دربــاره بازی پرســپولیس مقابــل الهالل عربستان در نیمه نهايی لیگ قهرمانان آســیا تصريح کرد: بــازی به مراتب ســخت تری نســبت بــه ديدار بــا االهلی خواهد بود. آنها چندين سال اســت در ســطح اول فوتبال آســیا حضــور دارنــد و کار پرســپولیس به مراتب سخت تر از مراحل قبلی اســت. آنها در مرحلــه گروهی با يکديگر رقابت کــرده اند اما هر ۲ تیم بازيکنانی را در فصل جديد به خدمت گرفته انــد که باعث می شــود هیجان بــازی آنها در مرحله نیمه نهايی افزايش پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.