ازجقههمایونیتااستقالل

واقعیتهاییخواندنیازتاریخآبیپوشان

Piroozi - - رویخطسرخ - مهدی حدادپور ‪Mehdi Hadadpoor‬ mehdi@piroozidaily.ir

در فوتبال ما برخی از باورها به اشتباه و براثر تکرار مکررات شــکل میگیرد.این باورها در فضایی ماالمال از نواقص اطالعاتی و فقر منابع برجســته می شوند،یکی از آنها همین اولین بازی تاریخ تیم ملی است که آن را روز 3 شهریور ۱320 پنداشته و نتیجه بازی را صفر-صفر اعالم کرده اند در حالی که از این بین تنها ســال بازی درست اســت .چرا که اولین بازی ایران در تاریخ فوتبال ملی در تاریخ اول شهریور سال ۱320 و برابر هند بوده که بازی را هم ۱ بر صفر برده ایم...

یکی دیگر از این نواقص عمده، شناسنامه واقعی و سال وسن تیم هاست.امروز ما در باشگاه های تهران تیم دارایی نوین را داریم که اصال ارتباطی با تیم دارایی قدیم ندارد. ما در باشگاه های لیگ کشور استقالل بزرگ امروز را عقبه تاج قدیم و دوچرخه ســواران می دانیم درحالی کــه نه دوچرخه ســواران به تاج مربوط بــود ونه تاج به استقالل ....

از دوچرخه سواران تا تاج و ادعای سربازها!

تیم دوچرخه ســواران در سال ۱324 شکل گرفت ودر ســال ۱328 منحل شد.در این سال 2 تیم دوچرخه سواران و سرباز بازیکنان خود را با هم ادغام کرده و با نام تاج زیر نظر پشتوانه معنوی دربار شاهنشاهی قرار گرفتند .اگر دوچرخه سواران نیای(پدر) تاج باشد ،پس تیم سرباز هم می تواند ادعا کند که تیم تازه شــکل گرفته در سال ۱328 از سرباز آغاز شده نه از دوچرخه سواران! چرا که از 20 بازیکن تیم تاج در سال ۱328 چهارده نفر از جمله حسن کردســتانی،مین باشیان و .... متعلق به تیم نظامی سرباز بودند ،حتی کاپیتان تیم ملی در سال ۱328 هم که اولین کاپیتان تاج بود ،از تیم سرباز آمده بود نه از تیم دوچرخه سواران!

از تاج تا استقالل

در تاریخ 29 بهمن ۱357 کمیته انقالب اســالمی حکم به تعطیلی باشــگاه تاج گرفت و دادســتانی کشور اعــالم کرد که تاج از منابع فســق و از مصادیق طاغوت است لذا این باشگاه وفعالیت هایش تعطیل اعالم شد .بر همین اساس کمیته انقالب و دادگاه آن حاضر نشد بنا به درخواست آخرین مدیر عامل قبل از انقالب یعنی پرویز

شیخان بهره برده ونظراتش را در بازسازی مجموعه لحاظ کند.

در حالی که برخی از منابع دشمنی حسین فکری با تیم تاج را عامل انحالل می دانند باید گفت فکری فقید نقشی در انحالل باشگاه تاج نداشته و تنها در کمیسیون مربــوط در فروردین ۱358 اعالم کــرد تاج نباید با این تشکیالت موجودیت یابد.بازیکنان خوب استقاللی که با فطرت و باطن طاغوتی تاج بی ارتباط بودند،قربانیان این ماجرا می شدند وباید به تیمهای دیگری می رفتند،البته در آن زمــان حســن روشــن،ناصر حجازی،آندرانیک اسکندریان،غالمحســین مظلومی،رضــا عادلخانی ...و یا در امارات بودند (مثل حســن روشــن وحســن نظری) یــا در آمریکا(مثل ایــرج دانایی فرد) .اگــر هم در ایران بودند که مثل عادلخانی، مرحوم غالمحســین مظلومی ومرحوم ناصرحجازی برای تیم شــهباز بازی می کردند. در آن مقطع عنایت آتشی از مردان قدیمی بسکتبال به سراغ مردی خوشنام به اسم دهداری رفت و سعی کرد از دکترین طالیی دهداری در سال ۶4 بهره ببرد. همانطور که می دانید پرویز دهداری در هنگام انحالل شاهین در سال ۶43۱ می دانست که رژیم حاضر نیست با پشتوانه شــاهینی های قدیمی که به چهره های ضد رژیم بودن شهره بودند،فعالیت آنها را بالمانع اعالم کند،بنابراین سراغ مردی به اسم علی عبده رفت که مقبول رژیم گذشته بود و پرســپولیس را با این دکترین هوشمندانه متولد کرد. حاال همگان می دانستند رژیم جمهوری اسالمی با کاخ مرکزی تاج مخالف است وآن را سمبل طاغوت می داند. در آن دوران در سینما هم بازیگرانی بودند همچون فردین که هرگز در فیلم های غیر اخالقی بازی نداشت اما چون سمبل هنر دردوران طاغوت محسوب می شد ممنوع الکار اعالم شد.آن هم درحالی که بازیگرانی بودند که با وجود حضور وقیحانه در صحنه های مختلف فیلم های نازل قبل از انقــالب، بازی در فیلم های بعد از انقالب را نیز تجربه کردند. وضعیت تاج هم چنین بود.عنایت آتشی به سراغ مردان مورد اطمینان انقالب یعنی فکری و دهداری رفت. فکری کمکی به تاج نکرد و مورد غضب آنها قرار گرفت ،در مورد علت اصلی دشمنی فکری با تاج روایت است که در سال ۱355 در بازی تاج با تراکتورسازی تحت مربیگری فکری،حسن روشن اســمی از تاج و شاه و جقه همایون می برد وفکری می گوید گــور پدر تاج و جقه همایونی شاهنشاه و ..... !

تاجــی هــای بیــرون مانده کــه حاال بــا مراغه چیان،نعلچگر،حاجیلو،شــاهین بیانی،شاهرخ بیانی،رضا رجبی،هــادی نراقی،شــاهرخ مطیعی،حجت خاکســار تهرانی،پرویز مظلومی،مصطفی مسلمی ...و تیمی جوان بودند از حمایت دهداری برخوردار شدند.دهداری به آنها توصیه کرد ": بروید از قدیمی های خود کسی را بیاورید. من که همواره در جبهه مخالف شــما بودهام و با شاهین و پرسپولیس عجین شده ام نباید حاال کنارتان باشم.“

در این مقطع اســتقاللی ها برای هدایت تیم خود ســراغ مردانی چون منصور پورحیدری و عباس رضوی رفتند وعباس کردنوری مسوول ضرب سکه در ضرابخانه تهــران و از مدیــران بانک مرکزی بــا حمایت برخی از تماشاگران قدیمی مثل حســن تراب پور پدر - حسین ترابپور- راه را یافتند.آنها تیمی تازه ســاز را علم کردند و بهره مند از حضور و حمایت انقالبیهایی چون کردنوری با استقالل به میدان فوتبال برگشتند. رفته رفته تماشاگران قدیمــی تاج بازیکنان گذشــته را در قالبی تازه دیدند.با شــماری از جوانان قدیمی مثل نعلچگر ومراغهچیان و رجبی و شــاهین بیانی و شاهرخ بیانی و خاکسار تهرانی و شاهرخ مطیعی و محمد خضرایی و امیر هوشنگ زرین کمر و هادی نراقی که کاپیتان این تیم بود . در سال 58 و95 اتفاق تازه ای رخ داد و عباس رضوی اســتقالل را با بازیکنان تازه ای مثل اکبر میثاقیان،محمد حسین ضیایی و.. شکل داد اما بازگشت منصور پورحیدری باعث شد تا اســتقالل هویت درست خود را داشته باشد،پور حیدری ســراغ ناصر حجازی رفت و از او درخواست کرد تا به تیم برگردد چرا که هادی نراقی از استقالل به هما رفت .حسن روشــن و نظری هم نبودند تا اســتقالل بزرگ تر داشته باشــد.ضمن این که برای بســتن بازوبند کاپیتانی بین مراغــه چیان و مظلومی هم اختالف بود.مظلومی مدعی بود که قدیمی تر است و 5 سال قبل استقاللی شده اما مراغهچیان مدعی بود که در 3 سال اخیر استقالل را ترک نکرده اما مظلومی راهی تراکتورسازی شده و ....!

با آمدن حجازی،اســتقاللی ها وارد فضای آشــتی شــدند .حجازی که در سال 54 به شهباز رفته بود بعد از انقالب و در تغییر نام شهباز به شاهین،برای شاهین بازی کرد او حتی در بازی دوســتانه قزل حصار با پرسپولیس برای پرسپولیس بازی کرد وکم مانده بود به دعوت علی پروین پرسپولیســی شــود اما به دعوت پورحیدری به استقالل برگشت.ضمن این که در ادامه اصغرحاجیلو هم برای استقالل یک بازیکن خوب اصفهانی یعنی چنگیز را جذب کرد و بهتاش فریبای بســیار خوب آن دوران هم استقاللی شــده بود.این گونه بود که استقالل رفته رفته شــکل گرفت و طرفداران تیم تاج را دورو بر خود جمع کرد.

بی گمان اگر امروز بخواهیم تیم های منحل شده و زنده در قالب تازه را به هم ارتباط دهیم باید شــاهین منحل شده سال ۶43۱ را نیای پرسپولیس دانسته و عمر حیات پرسپولیس را از ۱322 بدانیم که شاهین متولد شد اما چون بعد ها شاهین فعالیت دوباره آغاز کرد این اتفاق به اشتباه و نه به درستی صورت نمی گیرد.از این رو نمی توان اســتقالل را هم نیای تاج دانست.چرا که تاج منحل شده بود و استقالل یک سال بعد از آن تاسیس شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.