ترکمنها از دختران کشتی ما میترسیدند

منظمی: معاون اللوویچ به یزدانی دلداری می داد

Piroozi - - رویخطسرخ - مرضیه دارابی ‪Marzieh Darabi‬ marzieh@piroozidaily.ir

تا همین چند سال پیش، فکر اینکه بانوان ایران بتوانند در رشتهای چون کشتی فعالیت کنند به چیزی شبیه خواب یا رویا می مانست، اما بعد از اینکه فدراسیون جهانی ایران را مجاب کرد که در حوزه بانوان هم تیم داشــته باشــد تا از خطر محرومیت مصون بماند، فدراسیون رسول خادم دســت به کار شــد و در رشــتههایی که امکان فعالیت با پوشش کامال اسالمی وجود داشــت، کشتی دختران را راهاندازی کرد. دخترانی عالقمند به کشــتی، به عنوان آغازگران این راه ســخت، با این رشته و مصائبی که طبیعتا در آغاز راه وجود خواهد داشــت، همراه شدند، آنها خوب میدانند که نامشان به عنوان اولینها برای همیشه در تاریخ کشتی ایران به ثبت خواهد رســید. دختران باانگیزه ایران در ۶ رشــته ترکمن گورش (آزاد وکالســیک)، کشــتی با کمربند (آزاد و کالسیک) و آلیش (آزاد و کالســیک) در بازیهای داخل سالن آسیا در ترکمنستان حضور پیدا کردند و درنهایت نیز یک طال، 2نقره و 3۱ مدال برنز به دست آورند.

دراینباره با مریم منظمی نایبرییس بانوان فدراســیون کشتی در مسیر بازگشت به ایران همصحبت شدیم.

مسابقات کشتی سنتی تنوع زیادی داشت و خیلیها درست متوجه نشدند کارنامه بانوان ایران در ترکمنستان به چه شکل بود.

2۱ دختر ما توانســتند در ایندورگیم شرکت کنند که البته سارا علیپور در همان روز اول مسابقات در حین مسابقه دچار شکستگی دست شــد و مجبور شدیم او را به کشــور بازگردانیم و کارمان را با ۱۱ نفر در مســابقات شروع کردیم که در مجموع ۶ رشــتهای که ما در آن حضور داشتیم، ۶۱ مدال گرفتیم. البته بیشــتر نفرات در چندین رشــته حضور داشتند.

بلــه زهرا یزدانی و لیال سیاوشــی فرصت حضور در 4 مســابقه را داشــتند، الهه رضایی و مریم احمدی فقط در یک رشته مبارزه کردند و باقی نفرات ما هرکدام در سه مسابقه روی تشک رفتند. ما برای اولین بار بود که در رشــته ترکمن گورش آزاد و کالســیک و همچنین کشتی با کمربند آزاد و کالسیک مبارزه میکردند و بچههای ما در اصل آلیش کار بودند. اینطور که در خبرها اعالم شد ناداوری هایی هم در کار وجود داشت.

ترکمنهــا به دنبال مدالهای طــال بودند و به همین دلیل گاهی اصول جوانمردی را زیر پا میگذاشــتند. آنها میخواستند به هرقیمتی که شده طال بگیرند و میدیدیم که دستکاری در جدول، قرار دادن افراد باالتر در وزنهای پایین، قضاوتهای ناعادالنه ...و در همین جهت حرکت میکنند اما دختران ما با غیرت و شــهامت، به خاطر ســختیهایی که متحمل شده بودند، همه تالششان را به کار بستند تا دستشان از مدال کوتاه نماند و این برای ما خیلی قابل ارزش اســت. ما در مســابقهای که ترکمنها، قزاقها و قرقیزها به عنوان کشــورهایی که در کشتی سنتی حرف اول را میزنند توانســتیم به مدالهای رنگارنگ برسیم، خیلی از نفراتمان هم بازیهای داخل سالن، اولین تجربه بینالمللیشان بود. ظاهرا بیش از همه در حق زهرا یزدانی ناداوری صورت

گرفت؟

زهرا فینال را برده بود اما متاســفانه داور قرقیزی امتیازها را به نفع حریف ترکمن اعالم می کرد. آنها میزبان بودند و همه سالن میخواستند کشتی گیر ترکمنســتانی پیروز شود، با این وجود مشاور اللوویچ بعد از مبــارزه پیش زهرا یزدانی آمد و گفت: «گریه نکن، ما همه میدانیم که برای تو چه اتفاقی افتاد» همه با گریههای زهرا خیلی ناراحت شده بودند. کار ما برای برگرداندن زهرا به مبارزههای رشتههای بعدی خیلی سخت بود. به هر حــال این برای اولین بار بود که دختران ما با ناداوری در این سطح مواجه میشدند و مواجه شدن با آن برایشان سخت بود. اگر این ناداوری اتفاق نمیافتاد زهرا بیشتر از یک طال میگرفت.

باتوجه به اینکه هنوز در شــروع کار هستیم که نمیشــود انتظار برگزاری لیگ را داشت، می شود امیدوار بود کــه دختران ما هم تا حدودی از فعالیت حرفه ای خود درآمد داشته باشند؟

جدا از اینکه کمیته ملی المپیک برای طالییها 20 ســکه، برای نقرهایها 0۱ و برنزیها 5 ســکه در نظر گرفته و بسیاری از بچههای ما در چند رشته مدال گرفتهاند، فدراسیون کشتی هم حتما این موضوع را در شورای فنی مطرح خواهد کرد. جدا از زهرا یزدانی که یک طال و یک نقره گرفت، لیال سیاوشــی که تازه از جوانان به بزرگساالن آمده 2 مدال برنز گرفت، نفراتی مثل آسیه شجاعی، سعیده رحیمی سحر شیخیان هم 2برنز گرفتند. الهه رضایی قلعه هم از خوبهای ما بود که خیلی غیرتی کار کرد و در فینال هم با اخطار شکست خورد.

این نتایج برای شروع خوب بود، اما قطعا در ادامه انتظارات از دختران کشتی ایران بیشتر خواهد شد. بچهها چقدر این آمادگی را دارند که در سطوح باالتر و جهانی هم بدرخشند؟

دختران ما در آلیش نایبقهرمان دنیا هستند. قطعا باید تمرینات مستمری داشته باشیم و با برنامه ریزی منسجم فدراسیون کشتی حرکت کنیم. البته امیدواریم که کشورهای صاحب سبک هم به ما کمک کنند و از دختران ما نترسند. ما هر بار که از کشورهای صاحبسبک خواستیم در زمینه آموزش به تیم دخترانمان کمک کنند از دادن مربی و اطالعات به ما امتناع کردند و این فقط نشــاندهنده این است که از دختران ما و استعدادشانمیترسند.

در ترکمنستان شــرایطی ایجاد شد که مذاکره دوبارهای با این کشــورها برای جذب مربی داشته باشید؟

نه، مذاکره ای نداشتیم. البته باید بعد از آنالیز نتایج در جلسه شورای فنی، در اینباره تصمیمگیری شــود. قطعا با نظــر دکتر خادم گامهای محکمتری را برمیداریم. ما در ترکمنستان میخواستیم «ما» باشیم، نه یک فرد. ضمن اینکه همه میدانند که دکتر خادم گرچه اسطوره کشتی است اما به تنهایی نمیتواند کشتی را به سرمنزل مقصود برساند و در این راه امیدواریم حمایت مسووالن و وزارت ورزش را داشته باشد. در اینکه دختران ما برای شــروع خوب بودند، شــکی نیســت اما در برخی اوزان ما بــا یک دور استراحت و یک کشتی به مدال رسیدیم، درحالیکه قطعا شرایط در مسابقات بعدی اینچنین نخواهد بود. میخواهم بگویم نباید مــدال ایندورگیم فریبمان بدهد که از مسیر اصلی دور شویم.

البته نباید این را نادیده گرفت که این شرایط و گاها خوششانسی برای ســایر کشــورها هم بود و فقط ما نبودیم که در برخی اوزان با یک کشتی روی سکو میرفتیم. اما با حرف شما هم موافقم و اتفاقا خود بچهها هم روی این موضوع واقف بودند و میدیدیم که خودشان با وجود کسب مدال از نظر فنی از خود راضی نیستند. من هم دائم تاکید داشتم که به مدال کاری نداشته باشید، خودتان را بعد از مبارزه ارزیابی فنی کنید که در چه شرایطی به مدال رسیدید، چقدر در مسابقه به شما فشار وارد شد و با چه حریفانی رودررو شدید. بچههای ما همه اینها را در نظر میگیرند و ما همچنان در همان مسیری که بودیم کار را ادامه میدهیم و امیدواریم که بچهها میدانهای بیشتری ببینند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.