1000666000

Piroozi - - رویخطسرخ -

محسن آهنگر-سله بن: آهای مسوولین فوتبال اهای مسوولین سازمان نظام وظیفه، دستتون درد نکند خوب هوای ایران رو دارید، نمیدانید که درشرایط اســتراتژیکی هستیم. غلبه پرسپولیس بر الهالل پیروزی ایران بر عربســتانه که شــیرینترین حسه ممکنه چطور به تیم کشــورت کمک میکنــی، در فوتبال ما قانون فقط براي پرسپولیســه وگرنه تیمای دیگه با دوپینگ و غیره های زیاد هیچ مشــکلی ندارید به راستی بزرگی پرســپولیس چه قدر شما مســوولین رو ناراحت میکند. قدرت دست شماست. قدرت دست خدای ماست که حواسش به ما وتیممون هست.

شهرام، ایمان و میالد بلوطی-گچساران: ایام سوگواری آقا ابا عبدا... حسین را تسلیت میگویم. الهالل هم مثل االهلی زیر پای سرداران سرخپوش له میشــود غیرت وتعصب یعنی ارتش سرخ و با شکست الهالل به حاشــیه سازان میگوییم پرسپولیسه زلزله همینه. پرسپولیس سرور آسیا و پرسپولیس سرور۶تایی هاست.

غالم کیانپور- خوزستان: پرســپولیس بــا دعای خیر هواداران خود در مقابل االهلی پیروز شــد و طرفداران فوتبال نیز مطمئن باشــند الهالل هم با تمام قدرتش جمعا در بازی رفت و برگشــت با یک گل راه دور از پرســپولیس شکســت خواهــد خورد ! تمام هواداران پرسپولیس برای تیم محبوب خود فقط دعا کنند !

قبادی-شیروان:خواهشــا از آقای طاهری وکلیه اعضای باشگاه مــی خواهم که بــه برنامه 90 یعنــی آقای فردوســی پور هیچ جوابی ندهند چون آن برهم زنیهایي که ســر استقالل آورد سر پرسپولیس هم خواهد آورد.

علی علیپور-کرج: تولد پیشکســوت با اخالق و مرد خســتگی ناپذیر پرســپولیس جناب محمود خان خوردبین را به ایشــان و خانواده محترمشــان و جمیع پرسپولیسی ها تبریک عرض نموده انشــاءا... همیشه سالمت باشند و سایه اش باالی سر تیم محبوبم پرسپولیس باشد با تشکر.

علیرضامحبان-قم: ضمن تشــکر از همه دست اندکاران روزنامه آخرین اخبار از بیماري استانکو قهرمان لطفا.

کاظم هومن-بابل: بازي الهالل فقط به غیرت بازیکنان بســتگيدارد اگر بخواهندغیرتشانرا به08 میلیون نفرایرانيوچندین میلیون نفرخارجي نشان دهند باید از سد الهالل بگذرند تا بالندگي غیور مردانپرسپولیس درتاریخ جهان ماندگار باشد من شخصا تا مرز 09درصد خوشبینم.

.9625 . :910. نبــود طارمی فشــار روانی مضاعفــی به بازیکنان پرسپولیسه. اگه بازیکنان از اول بازی فکرکنن طارمی اخراج شده و0۱نفره باید ادامه بدن و تالششــونو بیشــترکنن میشه امید به موفقیتشون داشت. به قول معروف یکی براي همه همه برای یکی.

فرهمند ابراهیمی-سمنان: اشکالی ندارد از اینکه داداش طارمی را محروم کردند به امید حق وکوری چشم دشمنان پرسپولیس و با کمک دیگر بچهها داداش امیری و داداش علیپور و داداش منشــا و از همه مهم تر همت دیگر بازیکنان کاپیتان تیم ما ســید جالل حسینی در مجموع بازي رفت و برگشت الهالل را شکست میدهیم.

داوود-میبد: ما میخواهیم گزارشگر بازی های پرسپولیس در آزادی و خارج مرزها محمدرضا احمدی یا عادل فردوسی پور باشند. مجری فوتبال برتر هم برای همیشه رضا جاودانی باشد. آقای توتونچی هم در شب های فوتبالی مجری توانمندی است که امیدواریم برای همیشه مجری این برنامه بماند.

:936...4529 لطفا بی خیال طارمی بشــوید. این اتفاق برای ما به خاطر پرســپولیس ناراحت کننده بــود ای کاش برخی از مدیران و مسووالن باشگاه دقت بیشتری داشتند تا این اتفاق پیش نیاید.

غالم کیانپور-خوزستان: پرسپولیس با دعای خیر هواداران خود در مقابل االهلی پیروز شد و طرفداران فوتبال نیز مطمئن باشند الهالل هم با تمام قدرتش جمعا در بازی رفت و برگشت با یک گل راه دور از پرسپولیس شکست خواهد خورد ! تمام هواداران پرسپولیس برای تیم محبوب خود فقط دعا کنند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.