حا‌جکناری:‌به‌تیم‌ملی‌فرنگی‌کمک‌کردم

Piroozi - - رویخطسرخ -

یکی از اتفاقات جالبی که روز گذشــته در حین برگزاری مســابقات کشتی فرنگی ایندورگیم شاهدش بودیم، کمــک کردن عباس حاجکناری مربی تیم ملی آزاد بــه تیم فرنگی بود.این اتفاق در شــرایطی رخ داد که تیم آزاد در پایان مســابقاتش، راهی کشور شده اما دارنده 2 مدال طال و نقره جهان در ترکمنســتان ماند و در کنار فرنگــیکاران تیم را هدایت کرد. حاجکناری دراینباره به خبرنگار روزنامه پیروزی گفت: اول از همه خوشحالم که این فرصت در اختیارم قرار گرفت که به تیم ملی فرنگی کشورم کمک کنم. از فدراسیون کشتی هم تشــکر می کنم که به من اعتماد کرد. شب پیش از مسابقات فرنگی، حمید بنیتمیم از من خواست که اینجا بمانم و به تیم فرنگی کمک کنم چون مسابقات در یک روز برگزار میشــود. من هم با کســب اجازه از طالیی و الیق که این موضوع را با رسول خادم هماهنگ کرده بودند، در ترکمنستان ماندم و البته از علی اشکانی هم رخصت گرفتم. مربــی تیم آزاد ادامه داد: البته من جســارت نمیکنم در کار کچ کشــتی فرنگی دخالت کنم، خود اشــکانی و باقی کادرفنی این تیم هســتند، من فقط در بحث گــرم کردن بچهها و کارهای روحی و تایم اســتراحت به تیم کمک می کنم.حاجکناری با اشاره به فینالیست شدن همه فرنگیکاران ایران در این رقابتها گفت: بچهها کشتیهای سنگینی داشتند که همه حریفانشان را شکست دادند. تیم خیلی جسورانه مقابل حریفانش مبارزه کرد و همه نفرات تا لحظه آخر جنگیدنــد. یک کار خوبی هم که اشــکانی انجام داد، اعتراضهای بجا بود که هم به کســب امتیاز منجر شد و هم باعث شد کشتیگیران استراحتی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.