در‌ترکمنستان‌م‌یباختیم‌کارشناسان‌بیچار‌همان‌م‌یکردند!

Piroozi - - رویخطسرخ -

فریبرز عســگری ســرمربی تیــم اعزامی به مســابقات هنرهای رزمی در خصوص ادعای برخی کارشناســان در پاییــن بــودن ســطح کیفی این مســابقات، گفت: خدا را شکر شــرایط به گونهای اســت که ما هر کاری کنیم دوســتان حرف خود را میزنند و برهمین اســاس سعی میکنم توجهی نداشته باشــم. اگر در این مســابقات بازنده بودیم همین کارشناســان بالهای زیادی سر ما میآورند. عســگری تاکید کرد: سعی نمیکنم وارد حاشیهها شوم تا کام کســی را تلخ کنم اما سعی کردم هیچ کجا بزرگنمایی نکنم و سطح مسابقات را باال نبرم. قطعا برخی تیمها از جمله کرهجنوبی با تیم جوانی در مسابقات شــرکت کرده بودند اما نباید فراموش کنیــم ما هم تیم جوانی را اعــزام کرده بودیم. تیم اصلی ما در این مســابقات حاضر نشــده بود که با سطح مسابقات قیاس شــود. تیم جوانان ما نیز در این مسابقات عملکرد خوبی داشت و از سایر تیمها بهتر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.