مقصر‌کیست

Piroozi - - رویخطسرخ - Saleh@piroozidaily.ir

اتفاقی که برای پرســپولیس در پروندۀ شــکایت ریزهاسپور افتاده، موضوعی بود که شــاید با اندکی تدبیر و مدیریت پیش از وقوع قابل پیشگیری بــود.در این خصوص اظهار نظرهای متفاوتی شــنیده میشــود.گروهی مدیریت باشگاه پرســپولیس را مسبب این اتفاق میدانند کــه به موقع راهکارهای الزم را لحاظ نکرد تا کار به اینجا کشیده شود. گروهی مهدی طارمی و مدیربرنامهاش را مسبب این حکم سنگین فیفا میدانند که چون حقیقت را کامل به پرسپولیس نگفتهاند تا چارهای برای رفع مشکل پیشآمده اندیشیده شود. یک دسته هم به حسین هدایتی ایراد میگیرند که چرا مبلغ فسخ قرارداد را به جای آن که به باشــگاه بدهد، مستقیم به بازیکن داده است. در این میان گروهی هم هوادار را بیتقصیر در این ماجرا نمیدانند. دلیل این ادعایشان هم این است که زمانی که مهدی طارمی پرسپولیس را رهــا کرد و به ترکیه رفت تا با ریزهاســپور قــرارداد ببندد،همین هواداران بودند که به باشــگاه فشار آوردند که او را برگردانید. درکل باید گفــت این ماجرا تنها با عملکرد یک نفر شــکل نگرفت.بلکه مجموع رفتار هوادار،بازیکن و باشــگاه در این مساله دخیل بود. این که در پی این اتفاق هیچیک از مسببان امر خودش را مکلف به یک عذرخواهی ساده هم نمیداند،جای بحث دارد.اینکه به قول مجری برنامه نود درپی این سهلانگاری و بیمسئولیتی هیچ اتفاقی پیرامون تغییر اشتباه کنندگان پیش نمیآید هم جای بحث دارد.

این که بازیکن به خودش اجازه میدهد در زمانی که باشــگاه نسبت به تعهدات مالی خود نسبت به آنها عمل نمیکند،مصاحبههای آنچنانی کرده و یک هفته با دست زدن به اعتصاب،از تمرین کردن امتناع ورزیده و بدون آمادگی به مصاف ذوبآهن(نیمفصل دوم لیگ شــانزدهم) بروند،پس جنبه و تحمل شنیدن انتقادات ریز و درشت بابت این اتفاق خورقمزده را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.