برکناری‌رییس‌فدراسیون‌به‌خاطر‌چند‌عکس!

Piroozi - - رویخطسرخ -

درحالی کــه مدیران فوتبالی بــا بیتدبیری میلیاردها تومان به بیتالمال لطمه زدهاند، وزارت ورزش به جای رســیدگی به این تخلفات، رییس یک فدراســیون را برکنار کرده اســت. تصمیمات غیرحرفــهای وزارت ورزش که البته سالهاســت در ایــن وزارتخانه جریان دارد، این بار با شــروع مسوولیت 4 ساله مســعود سلطانیفر رنگ و بوی تازهای بــه خود گرفتــه و ایــن وزارتخانه بدون توضیح رســمی، یک زن را از فدراســیون چوگان برکنــار کرد. حمیرا اســدی در حالی سرپرســت فدراســیون چوگان شــده اســت که ابهامات در مورد انتخاب او هم زیاد اســت. وی مسوول امور

مجامع معاونت قهرمانی، مســوول امور بین الملل فدراســیون فوتبال و مشاور معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانــان بــوده و هیچ ارتباطــی هم به چوگان نداشــته اســت. درحالی که وزارت ورزش در مــورد برکناری وکیل گیالنــی هیچ توضیحی نداده اســت اما در محافل رســانه ای و ورزشی از انتشــار چند عکس شــخصی وی به عنوان دلیل برکناریاش نام برده می شود. اینکه وزارت ورزش مدیران پرخطای فوتبــال را نمی بیند و زورش را به یک زن می رســاند هم در نوع خود حکایت از دست های پشــت پرده و نقش برخی آقازاده ها و مسووالن ورزش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.