حضور‌بازیکن‌اوکراینی‌در‌لیگ‌برتر‌والیبال‌ایران

Piroozi - - رویخطسرخ -

آندری کوتسموس، دریافت کننده 30 ساله و اوکراینی فصل گذشــته تیم اورال روســیه در ســال جاری برای تیم شهرداری ورامین در لیگ برتر ایران بازی خواهد کرد. او در 5 فصل گذشته برای اورال بازی کــرده و بعد از ایگور فوکتیووف و آندری کولســنیک، ســومین بازیکن امتیاز آور تیمش بوده اســت. شــهرداری ورامین در فصل پیش رو با هدایــت فرهاد نفرزاده در لیگ حاضر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.