درخشش‌یزدان ‌یها‌دور‌از‌چشم‌نماند

Piroozi - - رویخطسرخ -

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به درخشش زهرا یزدانی دختر 8۱ ساله ایرانی در بازیهای داخل سالن آسیا اشاره کرد. اتحادیه جهانی کشتی در این گزارش آورده است: مسابقات کشتی سنتی، پهلوانی و بــا کمربند پنجمین دوره بازیهای داخل ســالن و هنرهای رزمی آســیا در عشــق آباد ترکمنستان به پایان رسید که کشــور میزبان صاحب بیشترین مدالهای طال شــد. در کشتی های سنتی (ترکمن گورش) ترکمنســتان 23 مــدال از ۶2 مدال طالی ممکن را به دســت آورد و ازبکستان و مغولستان به ترتیب 2 و یک مدال طال گرفتند تا تنها کشورهایی

باشند که به جز میزبان به قهرمانی رسیدند. مسابقات کشــتی پهلوانی نیز در3 وزن برگزار شــد که همه مدالهای طال نصیب ایرانیها شــد. زهرا یزدانی در ایــن رقابتها تنها مدال طالی ایران در کشــتی با کمربند را بر گردن آویخت. خانواده یزدانی در کشتی ایران قهرمانــان جهان و المپیکی نظیر رضا یزدانی و حســن یزدانی را معرفی کرده اســت که سومین قهرمان از خانواده یزدانیها یک دختر 8۱ ساله یعنی زهرا یزدانی است که در وزن 55 کیلوگرم مسابقات کالســیک آلیش به مدال طال رسید و در کشتی با کمربند نیز صاحب مدال نقره شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.