اقلیمی:‌ترکیب‌چین‌یک‌راز‌است!

Piroozi - - رویخطسرخ -

ایرج اقلیمی درباره شــرایط ملیپوشان کایاک ایــران برای حضــور در مســابقات قهرمانی آســیا گفت: تمرینات مــا در دریاچــه آزادی به خوبی در حال برگزاری اســت و آســیبدیده هم نداریم. البته کنفدراسیون آسیا با اعتراض برخی از کشورها 2 ماده جدید را به مسابقات اضافه کرد که این موضوع 2 هفته پیش به ما اعالم شد. ترکیب چین مانند یک راز است. آنها در برخی از مسابقات شرکت میکنند و در برخی نه اما از قزاقســتان، کره و ازبکستان شناخت داریم و هرگونه جابهجایی که داشــته باشند تقریبا میدانیم. تیم ملی آبهای آرام برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 9۱ مهر راهی چین خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.