عملکرد‌خوب‌یک‌ پرسپولیسی‌سابق

Piroozi - - رویخطسرخ -

مبین میردورقی بازیکن تیمهــای پیــکان، ســایپا و پرســپولیس، پــس از مدتی مجبــور به انتخــاب تیمهای لیگ دسته اولی شد و بیتوجه به اتفاقــات فوتبــال ایران با عملکردی درخشــان مدنظر مسوولین باشگاه پانسرایکوس قــرار گرفت و فصل گذشــته در لیــگ یونان حضــور پیدا کرد و ســپس به تیم اسپارتا رفــت. میردورقی که به مانند مجتبی و مهــدی فنونیزاده، فــرزاد و فرهــاد مجیــدی و میــالد و مهــرداد محمــدی برادران مشــهور فوتبال ایران به همــراه برادرانش آرمین و آرمان فوتبالیســت هســتند، مورد بیتوجهــی و نامهربانی مســوولین فوتبال ایران قرار گرفته انــد؛. البته بــا کلیپی کــه برنامــه 90 از او پخش کرد حتی عادل فردوســیپور را متعجــب کرد کــه چطور وقتــی چنیــن بازیکنانی در فوتبال ما حضور دارند اینطور بــا آنهــا رفتار میشــود و ما دیگــر به دنبال چه هســتیم و چــرا باید فوتبالیســتهای بیکیفیــت و کمکیفیت را به لیگبرتــر بیاوریم و بعد هم با پروندههای شــکایتی آنچنانی در فیفا مواجه شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.