توسلی:‌فقط‌2‌ماه‌تمرین‌کردیم

Piroozi - - رویخطسرخ -

فرزانه توســلی درباره کســب مدال برنز در بازیهای داخل سالن آسیا، اظهار داشت: این تیم اگرچــه بیش از یک ســال در اردو بــود اما کامال اردوهــا بی هدف و بی برنامه بود. ما عمال کاری از پیش نمی بردیم. دو ماه مانده به بازی ها شهرزاد مظفر تیم را در شــرایط بحرانی به دست گرفت و همــه تالش کردیم که در ایــن2 ماه جبران زمان از دســت رفته رو بکنیــم. وی افزود: فکر میکنم باز هــم با این وضعیت خیلی خــوب بودیم و اگر

کمی شانس یارمان بود حتی میتوانستیم قهرمان شــویم. مخصوصاً در بازی با ژاپــن اصًال حقمان باخت نبــود. دروازهبان تیم ملی ایران درباره بازی بــا تایلند، عنوان کرد: این بــازی را به خاطر عدم تمرکز واگذار کردیم. همــان پنالتی بی مورد اول بازی شــیرازه تیم را بهم ریخــت. البته این دوره تایلند خیلی تیم یکدســت و بابرنامهای داشــت و معلــوم بود که کار کرده بودند. مــا باید از همین امروز استارت جام ملت ها را بزنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.