سیفی:‌نباید‌از‌مهسا‌جاورکم‌بیاورم!

Piroozi - - رویخطسرخ -

محسن محمد ســیفی که همراه با تیم ملی ووشو به جهانی روسیه اعزام شده، گفت: پنجمین حضور خود در مسابقات جهانی را تجربه میکنم. در چهار دوره قبلی به دیدار نهایی رسیده،3 طال و یک نقره کســب کرده ام. در این دوره نیز فقط به کســب مدال طال فکر می کنم و قول می دهم برای رسیدن به آن همه تالش خود را بکار گیرم. وی در مورد کمک های مهســا جاور همســرش که به تازگی قهرمان قایقرانی آســیا شده، ادامه

داد: همســرم 2 طالی آسیا کســب کرده و با او برای کســب مدال طال «کل انداختم» و باید در این رقابت پیروز شــوم! البته اینها شیرینی های زندگی یک زوج ورزشــکار آن هم در سطح حرفه ای و ملی است. واقعیت امر این است که وقتی از تمرینات، اردوهای طاقت فرســا و طوالنی خسته شــده و از دوری از خانــواده دلتنگ می شــدم، حمایت هــای «جاور» روحیه بخــش و دلگرمی خاصی برایم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.