باباصفری:‌هندبال‌ایران‌م‌یتواند‌شگفت‌یساز‌شود

Piroozi - - رویخطسرخ -

محسن باباصفری درخصوص شرایط خودش و تیمش در لیگ رومانی اظهار داشــت: شــرایط خیلی خوبی در استوابخارســت دارم و با گذشت دو ماه به هماهنگی ایدهآلی با سایر بازیکنان تیم رســیدهام. تالش میکنم تا بیشترین تاثیر را در ترکیب تیمم داشته باشم و بهترین نتایج را کسب کنیم و ســهمیه لیگ قهرمانــان اروپا را بگیریم. دروازهبان و لژیونر هندبال ایران خاطرنشان کرد:

خوشــبختانه هندبال ما به شــرایطی رسیده که میتواند مانند والیبال شگفتیســاز باشد. والیبال بازیکنــان کاملی داشــت و با اضافــه کردن یک مربی بزرگ توانســت به هدف خود برسد و حاال آنها قدرت اول آســیا هســتند و حتی در جهان هم مدال کســب میکنند. اگر قرار اســت هدف ما رســیدن به مدال جهانی باشد باید یک مربی خیلی خوب و حرفهای انتخاب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.