ساهاکیان:‌داوران‌آسیایی‌همیشه‌با‌ایران‌مشکل‌دارند!

Piroozi - - رویخطسرخ -

اوشــین ســاهاکیان در مــورد عملکــرد پتروشــیمی در ســه بــازی انجــام شــده در باشــگاههای آسیا اظهار داشــت: در بازی اول با قزاقســتان که باختیم، شروع خوبی داشتیم، اما در نیمه دوم بد بودیم و در نهایت هم شکســت خوردیــم. بازی اول همیشــه مشــکالت خاص خــودش را دارد. در ادامه تایلند و فلســطین را با اختالف باال شکست دادیم.

ملــی پوش تیــم پتروشــیمی در خصوص داوری عنوان کرد: داوران آســیایی همیشــه با تیمهای ایرانی مشــکل داشــتهاند، اما ما سعی میکنیم وارد این بازی نشــویم و فقط کارمان را در زمین انجام میدهیم و با بازی خوب پاســخ آنها را میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.