طغیان‌جادوگر‌علیه‌ نفت‌!

Piroozi - - رویخطسرخ -

هنــوز2 هفتــه از حضور علی کریمی روی نیمکت تیم نفت نمی گذرد که مشــکالت میان علی کریمی و مالک جدید این باشــگاه آغاز شده ودیروز، پیش از بازی با سپاهان شکلی علنی پیدا کرد. در دومین هفته از مربیگــری علــی کریمی در تیــم نفت از این باشــگاه خبر میرسد که رابطه میان جادوگر و جهانیان، مالک باشــگاه نفت شــکراب شده اســت. کریمی از ایــن که مدیران باشــگاه به تعهداتشــان عمل نکرده اند حسابی عصبانی است به طوری که جهانیان امروز پیش از بازی با نفت به هتل محل اقامت نفت رفت اما با برخورد سرد کریمی مواجه شــد و حتــی جادوگر حاضر نشــد با مالــک جدید باشگاه دست بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.