خانه‌والیبال‌نونوار‌م‌یشود

Piroozi - - رویخطسرخ -

کفپوشهای ســالن خانــه والیبال تهران کنــده شــد و تختههــای شکســته مرتبط با زیرســازی آن ترمیم شــد. میثــم پورجاللی، مســئول این سالن در مورد نوســازی کفپوش خانه والیبال تهران اظهار داشــت: قرار اســت کفپوش جدیــد تزریقی که فاقد درز اســت از

آلمان برســد و جایگزین کفپوش قدیمی شود. وی ادامه داد: این کفپوش رولی را فدراســیون والیبال خریداری کرده اســت. ضمن اینکه نور، صوت و تابلوهای سالن نیز نو خواهد شد تا همه چیز بــرای میزبانی مســابقات در خانه والیبال مهیا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.