اکبری:‌خوشحالم‌بعد‌از‌4‌سال‌با‌طال‌برگشتم

Piroozi - - رویخطسرخ -

عــزت ...ا اکبری گفت: خوشــحالم که بعد از چهار ســال موفق به کســب مدال طال شدم. خدا را شــکر که مزد زحمــات خــودم و کادر فنی را گرفتم و پاســخ خوبی به اعتمــاد مربیان تیم ملی دادم. وی درباره برنامههایش برای آینده ادامه داد:

بعد از مدال نقره مســابقات جهانی 20۱3 به دلیل مصدومیت شدید و تغییر وزنی که داشتم 4 سال از دوبنده تیم ملی دور بودم و امسال بار دیگر صاحب دوبنده تیم ملی شــدم. امیدوارم بتوانم همین روند را ادامه دهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.