کورتوا: دیگوکوستایکی ازبهتریندوستانمناست

Piroozi - - اخبارکوتاه -

تیبــو کورتــوا دروازه بان بلژیکی چلســی می گوید کــه آلــوارو موراتا بــه خوبی جای دیگــو کوســتا را پر کرده اســت و از این بابــت نگرانی ای در تیمــش وجود نــدارد. به دنبال انتقــال موراتا به استمفوردبریج، دیگو کوســتا هم انتقال خود به اتلتیکو مادرید را بــه مراحل نهایی رســانده و از ژانویه 2018 قــادر به بــازی کردن بــرای آن تیم خواهد بــود. کورتوا دربــاره جدایــی کوســتا از تیمش گفته: خوشــحالم که تا اوایل ســال آینده بــا او رو به نمی شــویم. امیدوارم که به مســیر خود در لیــگ قهرمانان ادامه دهیم و ســپس مشــخص نیســت که در ادامه رقابت ها بــا او رو به رو شویم یا خیر ولی من ترجیح می دهم که نشویم. من شش سال با او بوده ام و او یکی از دوستان بسیار خوب من است. دیدن او در لباس اتلتیکو خوشایند خواهد بود. همیشــه گفته ام که دیگو مهاجمی عالی در انگلستان بوده است. گاهــی توجــه زیادی به کارهای او می شــد و بــه توانایی های فنــی او چندان پرداخته نمی شد. او یکی از بهترین افرادی است که با آن ها آشنایی دارم و همچنین مهاجم برجســته ای است. روشن است که او همیشه در رختکن تیم فــرد خوبی بود. به عنوان یک بازیکن و یک دوســت دلم برای او تنگ خواهد شــد ولی ما مهاجم جدیدی را به جای او به خدمت گرفته ایم که در حال انجام خود به بهترین شــکل اســت و از همین رو باید به همین منوال ادامه دهیم. آلوارو موراتا آمده و در حال انجام کار خود اســت و ما از این مســئله رضایت داریم. می دانیم که آلوارو مهاجم برجسته ای است و از توانایی هایش نیز با خبر هســتیم. خوشحالم که او توانست (برابر استوک سیتی) هت تریک کند. بازی کردن در زمین اســتوک سیتی سخت است و این نتیجه برای او و تیم ما خوب اســت. فصل گذشــته ما موفق شــدیم در لحظه آخر در اینجا به پیروزی برســیم و این در حالی بود که آرســنال در اینجا باخت و منچســتریونایتد هم به مشــکل خورد. پس باید از به ثمر رســاندن 4 گل در زمین اســتوک سیتی شــادمان باشــیم. ولی موراتا تنها به هت تریک خود برابر استوک خالصه نمی شــود چــون از ابتــدای راه برای ما گلزنی کرده اســت. او حــس خوبی دارد و مهاجمان هرگاه که گلزنی کنند، چنین حسی دارند. او از قبل گل های مهمی را برای ما به ثمر رسانده است. او در پایان در مورد استقبال طرفداران اتلتیکو مادریــد از موراتا در جریان تقابل پیــش روی دو تیم در لیگ قهرمانان گفت: از او اســتقبال متفاوتی نسبت به من به ارمغان خواهم آمد! آلوارو بازی های بسیاری برابر اتلتیکو انجام داده اما برای او بازی بزرگی برابر رقیب همیشگی اش در راه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.