وراتی: بازی کنار نیمار شگفت انگیر است

Piroozi - - اخبارکوتاه -

مارکو وراتی، ســتاره ایتالیایی پاری ســن ژرمن از حضور بازیکنان جدید در این تیم استقبال کرد: ورود بازیکنانی در سطح نیمار یا امباپه به ما اجازه می دهد تا یک قدم به جلو حرکت کنیم ، زیرا آنها پدیده هســتند. کالس بازیکنانی که تنها چند تیم مانند آنها را دارند شــانس های ما را برای یکی از اهدافمان که فتح لیگ قهرمانان اســت افزایش می دهد. نیمار در حال حاضر 3 یا 4 ســال اســت که او در میان 3 بازیکن برتر در جهان جای دارد و دیدن توانایی های این بازیکن همیشــه شگفت انگیز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.