همیلتون:عالقهایندارمبه رکوردشوماخربرسم

Piroozi - - اخبارکوتاه -

لوئیس همیلتون، راننده انگلیسی تیم مرسدس که در سن 32 سالگی 3 بار قهرمان فرمول یک شده اســت، در فصل جاری نیز، شانس زیادی برای کســب جهارمین عنــوان قهرمانی خود دارد. همیلتون تا ســال 2018 با تیم مرسدس قــرارداد دارد ولی اخیرا برای تمدید قراردادش ابراز تمایل کرده و گفته مایل اســت تا 5 یا 6 ســال دیگر به رانندگی حرفــهای در F1 ادامه دهد: تصمیم دارم تا چند سال دیگر در فرمول یک بمانم اما این تصمیم من ربطی به شکستن رکورد 7 قهرمانی شــوماخر نــدارد. من پله به پله در حال تالش و پیشــرفت هستم. یک بار قهرمان شــدن در فرمول یک هم بســیار کار سختی است چه برسد به چهارمین قهرمانی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.