آنچلوتی:پسازشکستبارسا بهالخلیفیپیغامدادم

Piroozi - - اخبارکوتاه -

کارلو آنچلوتی پیش از قبول مربیگری رئال در ســال ،2013 در پی اس جی مشــغول به کار بود و به شــکل دوستانه ای از این باشگاه جدا نشــد. او در مصاحبه با فیگارو در مورد جدایی اش از پی اس جی گفت: مشکالتی کوچک بین ما وجود داشت که باعث شده بود به جدایی فکر کنم. پیشنهاد رئال را دریافت کردم و از طرفی الخلیفی مایل بود من به کارم ادامه دهم. در هر صورت االن رابطه خوبی بین ما وجود دارد. مثال پس از پیروزی 0-4 پی اس جی بر بارسلونا من به الخلیفی پیغام دادم و تبریک گفتم ولی راستش را بخواهید پس از شکست بازی برگشت(6-1) جرات نکردم به او پیغام بدهم. بازی برگشــت بارســا و پی اس جی در فوتبال ماندگار شــد. برای خود من زمان مربیگری ام در میالن اتفاقی مشــابه افتاد و در فینال لیگ قهرمانان بــازی 0-3 برده را به لیورپول باختیم. به همین دلیل خیلی خوب الخلیفی را درک می کردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.