باالک:عملکردآنچلوتیباچمپیونزلیگ سنجیدهمیشود

Piroozi - - اخبارکوتاه -

مایکل باالک، اســطوره بایــرن مونیخ مدعی شــد که عملکرد کارلو آنچلوتی، ســرمربی فعلی بایرن، بر اســاس عملکرد تیمش در چمپیونزلیگ سنجیده میشود: بایرن به دنبال قهرمانی چمپیونزلیگ است. عملکرد آنچلوتی بر این اساس سنجیده میشود. باالک، چالش بعــدی آنچلوتی را نحوه برخورد او با ریبری و روبن، دو ســتاره تیم که در اواخر فوتبالشــان هستند میداند: خیلی مهم است که باشگاه چگونه با آنهــا برخورد میکند و مربی به ایــن موضوع چگونه نگاه میکنــد. فرانک و آرین هر دو بازیکنان کالس جهانی هســتند و در اواخر دوران فوتبالشــان هســتند. کنار آمدن و برخورد با این قضیه بسیار دشوار است و این را در گذشته دیده ایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.