عصبانیتعجیبکلوپدرکنفرانسخبری

Piroozi - - اخبارکوتاه -

یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول کنفرانس مطبوعاتی عجیبی را در روســیه پشت سر گذاشــت. پیش از دیدار برابر اسپارتاک، کلوپ مقابل خبرنگاران حاضر شده و پاسخگوی سواالت آنها شد: از اینکه در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار ما در لیگ قهرمانان در رابطه با مسائل نامربوط سوال می شــود شگفت زده شده ام. من واقعا دلیل این کار را نمی فهمم. بعد از ادای این جمالت، کلوپ صحبت هایی کرد که حتی مترجم او را نیز گیج کرد. سرمربی آلمانی در ادامه گفت: من نیز هری را دوســت دارم! اما این موضوع برای روسیه ای ها مهم نیست و مربوط به فوتبال جزیره است. پوچتینو به هری کین عالقمند است و من چه کسی را دوست دارم؟ این سوال ها تنها وقت حرام کردن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.