ادعای عجیب آنچلوتی در مورد وراتی

Piroozi - - اخبارکوتاه -

مارکــو وراتی در ابتدای تابســتان، هدف اول نقل و انتقاالتی بارســلونا بود و مســئوالن این باشــگاه امید زیادی به جذب او داشــتند. کارلو آنچلوتی که خود کاشــف وراتی است و سال 2012 او را از پسکارا به پی اس جی آورد، در مصاحبه با نشریه فیگارو گفت: در طول نقل و انتقاالت خیلی از بازیکنان حرف از رفتن می زنند؛ ولی واقعا مشــخص نیست هدف شــان ترک باشگاه است یا فقط قصد دارند قراردادشــان را بهتر کنند. من اینگونه رفتارها را اصال نمی پســندم. وراتی؟ او را خیلی خوب می شناســم و می دانم که هدفش فقط بهتر کردن قراردادش با پی اس جی بود و در این راه از بارسلونا سواستفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.