آندرهآنیلی محرومشد

Piroozi - - اخبارکوتاه -

آندرهآنیلی،رئیسمتمولباشگاه یوونتوس یک سال از همراهی تیمش محروم و باشگاه یوونتوس 300 هزار یورو جریمه شد. آنیلی به علت فروش غیرقانونی بلیط به هواداران متعصب یوونتوس (اولتراها) و اعطای رایگان برخی بلیط ها به آنها به مدت یک سال از همراهی تیمش محروم شده است. همچنین این محرومیت تاثیری در سمت ریاست کمیته باشگاه ها اروپایی رئیس یووه ندارد؛ اما او نمی تواند در جلسات فدراسیون به عنوان نماینده بیانکونریشرکتکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.