کین: از رونالدو و مسی انگیزه می گیرم

Piroozi - - اخبارکوتاه -

هری کین، ســتاره تاتنهام مدعی شــد که از کریستیانو رونالدو و لیونل مســی برای انگیزه گرفتن اســتفاده میکند. کین 24 ساله با 6 گلی که تا به اینجا به ثمر رســانده، شــرایط خوبی را پشت سر میگذارد. او در ســه فصل اخیر، در دو فصل 30 گل به ثمر رسانده و در فصــل دیگر 28 گل زد تا در جمــع بهترین گلزنان جهان قرار بگیرد: من از این مقایسه استفاده میکنم. میخواهم یکی از بهترین بازیکنــان جهان باشــم بنابرایــن وقتی نگاه میکنــم و میبینم به بازیکنانی مثل مســی و رونالدو نزدیک هســتم، انگیزه پیدا میکنم که یک گام باالتر بروم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.