میلیکتاژانویهخانهنشینشد

Piroozi - - اخبارکوتاه -

آرکادیوژ میلیک برای ســپری کــردن دوره نقاهت عمل جراحی که روی زانویش صورت گرفته است، تا ماه ژانویه قادر به بازگشت به میادین نخواهد بود. او که 11 ماه پیش دچار پارگی رباط صلیبی شده بود، شنبه شب در مصاف خارج از خانه برابر اسپال دچار مصدومیتی مشابه شد که مداوای آن نیاز به عمل جراحی داشت و حاال او حداقل 4 ماه دیگر باید خانهنشین باشد. طبق اعالم سایت باشگاه ناپولی عمل جراحی صورت گرفته روی زانوی پای راســت میلیک موفقآمیز بوده اســت اما همچون مصدومیت قبلیاش او حداقل تا ابتدای سال 2018 قادر به بازگشت به میادین نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.