ونگر: الکازت تنها یک گلزن نیست

Piroozi - - اخبارکوتاه -

آرســن ونگر، ســرمربی آرســنال به تمجید از الکساندر الکازت پرداخت و مدعی شد که این مهاجم فراتر از یک گلزن است. الکازت در پیروزی 0-2 آرســنال مقابل وســت بروم، هر دو گل آرسنال را به ثمر رســاند. او حاال در 6 بازی، 4 گل به ثمر رســانده و ونگر به تمجید از مهاجم 26 ســاله تیمش پرداخت: الکازت تنها یک گلزن نیست، او بازیسازی میکند. با قدرت میجنگد، از تقابل فیزیکی که وســت بروم به ما تحمیل کرده بود ترسی ندارد و خیلی سریع با تیم هماهنگ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.