قرارداد دخیا به زودی تمدید خواهد شد

Piroozi - - اخبارکوتاه -

نشــریه ایندیپندنت مدعی شد که باشگاه منچســتریونایتد قصد دارد قرارداد داویــد دخیا، گلر خود را برای جلوگیری از جدایی او به مقصد رئال مادرید تمدید کند. گلر 26 ســاله در تابستان سال 2015 در آستانه پیوستن به رئال بود و تنها ارســال دیرهنگام مدارک باعث شد تا این انتقال نهایی نشود. قرارداد فعلی دخیا با یونایتد در ســال 2019 به پایان میرسد و یونایتد برای اینکه مانع تالش دوباره رئال شود، قصد دارد قرارداد گلر 26 ساله را تمدید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.