مانولو مارکز از هدایت الس پالماس استعفا داد

Piroozi - - اخبارکوتاه -

مانولو مارکز، سرمربی الس پالماس در پی شکست خانگی تیمش مقابل لگانس در هفته ششــم اللیگا، از ســمتش استعفا داده است. مارکز که در ابتدای فصل جانشــین کیکه ســتین شد، تنها پس از شــش هفته، عطای کار را به لقایش بخشید و استعفا کرد. تیم مارکز در بعد نتیجه گیری بســیار ضعیف عمل کرده اســت. این تیم پس از هفته ششــم، با چهار باخــت و تنها دو برد در رده پانزدهم جدول حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.