شايدچينيهاوقطريهابهكمكبيايند

Piroozi - - اخبار -

پرسپولیســیها عالوه بر محرومیت از داشــتن طارمی و حضور در نقل و انتقالت، حاال نگرانــی جدی بــرای پرداخت جریمه ســه میلیارد و 700 میلیونی فیفا را دارند. مبهمترین بخش حکم فیفا علیه پرسپولیس و طارمــی، مربوط به جریمه نقدی دو طرف اســت. در بخش محرومیت طارمی، مشخصا قید شــده کــه او 4 مــاه نمیتواند در هیچ مسابقه ملی و باشــگاهی هم شرکت کند و پرسپولیس هم از دو پنجره نقل و انتقاالتی محــروم خواهد بــود. ابهام، بر ســر بحث جریمه مالی است که دو طرف، باید به ریزه اسپور بپردازند.

در حکــم فیفــا، مهــدی طارمــی به پرداخــت 789500 یورو محکوم شــده اما در بند بعدی، آمده که پرســپولیس هم در پرداخت این مبلغ مســئولیت مشترک دارد. سوال اینجاســت اگر طارمی حاضر نشود یا نتواند این مبلغ را پرداخت کند، پرسپولیس هم جریمه خواهد شــد؟ هوشنگ نصیرزاده کارشــناس حقوقی فوتبال بــه نود میگوید هــر دو طرف ماجــرای یعنی پرســپولیس و طارمــی، موظــف به پرداخت ایــن مبلغ هستند: «پرســپولیس و طارمی، به صورت تضامنی مســئول پرداخت این مبلغ هستند. برای فیفــا، اهمیتی ندارد چه کســی چند درصــد این مبلغ را پرداخــت میکند و در صورت پرداخت نشــدن آن، هــر دو طرف جریمه خواهند شــد و شامل محرومیتهای بیشــتر میشــوند. پرســپولیس میتواند از مبلغ قرارداد طارمی، بخشــی یــا تمام این جریمــه را بپــردازد یا به هر شــکلی، این جریمه را تقســیم کند اما موضوع مهم برای فیفــا، پرداخت این مبلغ به شــاکی پرونده اســت و هر دو طرف، مســئول پرداخت آن هستند.»

دکتــر مهــدی محمودی، کارشــناس حقوقــی اتحادیه فوتبال هــم توضیح داده توافــق پرســپولیس و طارمی بر ســر نحوه پرداخت این مبلغ، یک موضوع داخلی است و پرسپولیســیها مجبور هســتند رقم را تا مهلت تعیین شــده پرداخت کننــد: «فیفا باشــگاه پرسپولیس را مقصر شــناخته و به همین دلیل، آنها ضامن پرداخت این مبلغ هســتند. پرســپولیس و طارمــی میتوانند بــرای پرداخت ایــن مبلغ توافــق کنند یا حتــی در صورت عــدم همــکاری طارمی برای پرداخت مبلغ، پروندهشــان به کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال برود اما مسئله اینجاســت مبلغ تا زمان مقرر، باید پرداخت شود و نحوه پرداخت آن یک موضوع داخلی است.»

با توجــه به رقــم قــرارداد طارمی با پرســپولیس و میزان مطالبــات او، احتماال مهاجم پرســپولیس تــوان پرداخت همه، یا نیمــی از مبلغ جریمه ســه میلیارد و 700 میلیونی را ندارد و باشــگاه باید برای فرار از محرومیتهای بیشــتر این رقم را به حساب ریزه اســپور بریــزد. رقمی که بــا توجه به حســاب خالی پرســپولیس، میتواند آنها را به دردســر بزرگتری بیندازد. پس از آن، سرخپوشــان باید برای تقســیم این رقم با طارمی هم به توافق برســند. بازیکنی که از فصل بعد، قراردادی با پرســپولیس ندارد و مجبور نیســت زیر بار پرداخت نیمی از این رقم هم برود.

و اما این ها تمام مطلب نیســت. بعضي عوامل باشــگاه ميگویند توافــق نامه اي با طاهــري دارند که وي را مســوول پرداخت جریمــه احتمالي ميکــرد. طاهري هم یک ســال قبل گفته بود، اگــر جریمه اي اتفاق بیفتد براي مهدي طارمي اســت و تهدیدي براي باشــگاه نخواهد بود ولي وکیل طارمي ميگوینــد دو طــرف در این بــاره توافقي نداشته اند. شــاید یک راهکار این باشد که طارمي بــه یکي از آن پیشــنهاد هاي قابل توجــه چیني یا قطري پاســخ مثبت بدهد. این جریمه براي او است. پرسپولیس ضامن پرداخت اســت ولي در نهایــت طارمي باید این پول را برگرداند مگر اینکه پرســپولیس تعهدي داده باشد که بعید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.