باپرسپولیسدرابوظبی

Piroozi - - اخبار -

برنامه منظم سر خ ها برای پیروزی

آخرین روز از حضور ســرخ ها در امارات در حالی پشــت ســر گذاشــته شد که پرسپولیسی ها آخرین تمرین خود قبل از مصاف در برابر الهالل را در زمین ورزشــگاه الجزیره پی گیری کردند. در ادامه سفرنامه های پرسپولیس دوباره با سرخ ها همراه شدیم تا شما را در جریــان آخرین اخبار مربوط به ایــن اردو قرار دهیم. اگر می خواهید از اتفاقات این اردو با خبر شــوید به شما توصیه می کنیم گزارش زیر را بخوانید:

تمرین آخر

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین جلسه تمرینی پیش از دیدار رفت برابر الهالل را در ورزشگاه الجزیره ابوظبی برگزار کرد.

براین اســاس بود که سرخپوشــان آخرین جلسه تمرینی پیش از دیــدار رفت برابر الهالل از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا ۲017 را از ســاعت 0۲ به وقت محلی در ورزشــگاه الجزیره ابوظبی برگزار کردند.

سوت آغاز

اعضای تیم فوتبال پرســپولیس ساعت 19:30 دقیقه هتل گرند میلینیــوم را به مقصد ورزشــگاه الجزیره در ابوظبــی ترک کردند و ساعت 19:45 دقیقه وارد ورزشگاه شده و از ساعت 0۲ با سوت برانکو ایوانکوویچ تمرین خود را آغاز کردند.

استارت با مارکو

بازیکنان ابتدا به مدت 10 دقیقه به گرم کردن پرداختند و پس از آن در نصــف زمین به فوتبال درون تیمــی روی آوردند. در بخش بعدی تمرین، کارهای ســرعتی و بدنی به مدت 10 دقیقه در دستور کار قــرار گرفت و در ادامه فوتبال هدفمند در نیمی از زمین در قالب دو تیم قرمز و سبز انجام شد.

مراحل بعدی

مرحله بعدی تمرین قرمزپوشــان به زدن ضربات ایســتگاهی از زوایای مختلف اختصاص داشت که زیر نظر برانکو و با تاکید سرمربی روی اســتقرار بازیکنان در موقعیتهای همراه شد. سرخپوشان پس از زدن ضربات ایستگاهی و ســرد کردن بدنها راهی رختکن شده و سپس ورزشگاه را به مقصد هتل محل اقامت خود ترک کردند تا بدنی ترتیب تمرین آخر سرخ ها به پایان برسد.

برنامه شبانه

با بازگشــت کاوران سرخ ها به هتل، پرسپولیسی ها آماده انجام برنامه شبانه خود شدند. براین اساس بود که سرخ ها دوشنبه شب در فضایی شــاد و مفرح به صرف شام پرداختند و پس از آن آماده شدند تا خود را برای استراحت شبانه مهیا نمایند.

تمرین صبحگاهی

طبق برنامه همیشــگی ســرخ ها در روز بازی پرسپولیســی ها تمرین سبک روز گذشــته خود را در سالن بدنسازی هتل میلینیوم انجام داد. طبق برنامه ای که از قبل اعالم شده بود، سرخپوشان ساعت 10 صبح روز گذشــته سهشــنبه صبحانه را صــرف کردند. در ادامه نیز تمرین بازیکنان از ســاعت 11:30 دقیقه در سالن بدنسازی هتل میلینیوم آغاز شد و حدود 5۲ دقیقه به طول انجامید.

برنامه قبل از بازی

بازیکنان ناهار را هم در ســاعت 13:30 دقیقه صرف شــد. این در حالی بود که پرسپولیســی ها در ادامه برای استراحت در اتاق های خود حاضر شدند تا در آستانه بازی برابر الهالل به استراحت بپردازند. گفتنی اســت جلســه فنی نهایی قبل از بازی که بــه اعالم ترکیب و آخرین توصیه های فنی برانکو برای پرسپولیسی ها اختصاص داشت، دیروز عصر برگزار شــد تا پــس از آن همه چیز مهیای حضور اعضای تیم برای انجام بازی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.