طاهری: برخی نگران الهالل بودند تا پرسپولیس

Piroozi - - اخبار -

علی اکبر طاهری درباره ماجرای محرومیت مهدی طارمی و اخبار آن گفت: متاسفانه شرایط پیش آمده برای پرسپولیس دســتاویزی قرار گرفته تا بعضی افراد با سوءاســتفاده از فضای روانی پیش آمده و عــدم اطالعات کافی نزد افکار عمومی، هر چه دوســت دارند به شکلی غیر مســئوالنه در راستای اهداف خــود، مطرح کنند. در این وضعیت شــاهدیم که درســت در شــب قبل مهمترین بازی پرســپولیس و نماینده فوتبال ایران در دو، سه فصل اخیر، چنین افرادی به اظهارنظرهای نادرست و ارائه اطالعات غلط میپردازند که حاصل آن نمیتواند غیر از آشــفتگی هواداران و پرسپولیس، به سود حریف سعودی باشد. در ایــن میان عملکرد برخی، کامال این شــائبه وتلقی را ایجاد میکند که آنها نگران الهالل هستند، نه پرسپولیس.

طاهری گفت: بعضی افراد، در این شرایط حساس میآیند و با استفاده از برنامههای تلویزیونی یکسری حرفهایی میزنند و اظهارنظرهایی را مطرح میکنند که بخش اعظم آن نادرست اســت. آنها همچنین ادعاهایی را مطرح میکنند بدون آن که اطالعی از اقدامات باشــگاه داشته باشــند. باشگاه پرسپولیس قطعا در موقع لزوم پاســخهای مناسبی برای این موارد خواهد داشــت ولی اکنون هواداران بدانند که در راســتای پیگیریها و اقداماتی که در حال انجام اســت و بــه منظور جلوگیری از هرگونه سوءاســتفاده از مطالب و اطالعاتی که ممکن است در صحبتها مطرح شود به این مقدار بسنده میکنیم.

طاهری گفت: در شرایط فعلی با توجه به این که هواداران نگران هســتند، نمیخواهیم فکر آنها را بیشتر مشوش کنیم. تا امروز با لطف و حمایت هواداران کار را پیش بردیم. از اینجا به بعد هم به یاری خــدا کار را با حمایت همین هواداران، درایت کادر فنی و همت بازیکنان ادامه خواهیم داد.

مدیر عامل باشــگاه پرســپولیس در پایان گفت: در چند روز اخیر مطالب نادرســت زیادی علیه پرسپولیس مطرح شده است ولی در حال حاضر در کنار پیگیری تمام اقدامهای الزم، از هــواداران میخواهیم در این شــبهای عزیز و بزرگ که از بهترین زمانها برای اســتغفار و دعا اســت، برای موفقیت تیم محبوب خود و کشورشان در بازیهای پیش رو دعا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.