زورداییوقلعهنوییبههمنرسید!

Piroozi - - اخبار -

سه شنبه 4 مهرماه ،1396 هفته هشتم ليگ هفدهم، ورزشگاه فوالدشهر ساعت 17:20 داوران: سيدمهدی سيدعلی، حسين ظهيری و قهرمان نجفی

ذوب آهن اصفهان: رشــید مظاهری، وحیــد محمدزاده، محمــد نژادمهدی، دانیال اســماعیلیفر، محمد ســتاری، مهدی مهدی پــور(09 مهدی رجــب زاده)، حمید بوحمدان، محمدرضا حسینی(48 ایمان موسوی)، اسماعیل شریفات، مرتضی تبریزی و کیروش استنلی سوارز سرمربی: امیر قلعه نویی گل: مرتضی تبریزی 53 کارت زرد: کیروش و حمید بوحمدان ســایپا: محمدرضا اخباری، رضا علیاری، شــاه علیدوســت(36 آرش رضاوند)، حسین کنعانیزادگان، محمد دانشــگر، امید خالدی، ایوب کالنتری، مهدی ترابی(66 علی قلی زاده)، رضا جعفری، حامد شیری، محمد سلیمانی اصل(17 محمد عباس زاده) سرمربی: علی دایی گل: محمدحسین کنعانی زادگان ۲8 کارت زرد: امید خالدی نمای بازی: در دیداری مهم برای دو تیم در اصفهان شاهد جدال بین ذوب آهن در برابر سایپا بودیم که این دیدار برنده ای نداشت. در این جدال دو تیم برای پیروزی پای در میدان گذاشتند اما در روزی که قلعه نویی و دایی زورشان به هم نرسید این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا بدین ترتیب هر یک از این دو تیم با کسب یک امتیاز به کار خود در هفته هشتم پایان دادند. شرح گلها: دقیقــه 53 ، حرکت خوب ربیع عطایــا با پاس او برای مهاجمان ذوب اهن ادامه یافت اما ضربه او با برخورد به مدافع سایپا به تبریزی رسید تا او در موقعیت تک به تک دروازه اخباری را باز کند.

دقیقه ۲8، شــتاب ســایپا برای گلزنی باالخره جواب داد و محمد حسین کنعانی از پاس کات بک هافبک نارنجی پوشان استفاده کامل کرد و با ضربه ای توپ را بر فراز دستان مظاهری وارد دروازه ذوبی ها کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.