آزمونهمکهدرکازاناست

Piroozi - - اخبار -

ســرمربی تیم ملی فوتبال روســیه واکنش عجیــب و تندی به پرسشی درباره علت برگزاری بازی دوستانه با ایران در ورزشگاه شهر کازان داشت.الکساندر چرچسوف پس از اعالم فهرست 7۲ نفره تیم ملی فوتبال روســیه برای ۲ بــازی تدارکاتی پیشرو با تیمهای ملی کرهجنوبی و ایران در شــهرهای مسکو و کازان در نشست خبری با رســانههای روسی شرکت کرد.ســرمربی تیم ملی فوتبال روسیه در بخشــی از این نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر علت برگزاری بازی دوستانه با ایران در ورزشگاه شهر کازان گفت: چــرا در کازان بازی نکنیم؟ آیا هواپیماها بــه کازان پرواز نمیکنند و باید به وســیله االغ برویم؟! زمین فوتبالــی در آنجا (کازان) وجود ندارد؟ چرا نباید در کازان بازی کنیم؟چرچسوف افزود: سال گذشته هم با چنین پرسشــی مواجه شــدم. در کازان شرایط طبیعی وجود دارد. زمین سبزی است. سردار آزمون هم که همراه تیم ملی فوتبال ایران است! شوخی میکنم (خنده) سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه درباره ۲ بازی برابر کرهجنوبی و ایران هم اظهار داشــت: این ۲ بازی متفاوت از هم هستند. برای مثال برابر کرهجنوبی به بازیکنان بیشتر و بزرگتری نیاز داریم، زیرا ســرعتی هستند. برای هر بازی بازیکنانی با مســئولیتهای مختلفی نیاز داریم. دیدار دوســتانه تیمهای ملی فوتبال روســیه و ایران 18 مهر ماه ســال جاری در ورزشگاه کازان، مرکز جمهوری تاتارستان برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.