انصاریفردبازهم خطخورد!

Piroozi - - اخبار -

مهاحم ایرانــی المپیاکوس با وجود اخراج بســنیک هم در لیســت لیگ قهرمانــان اروپا قرار نگرفت. تیــم فوتبــال المپیاکــوس امــروز در دومین دیــدار در لیگ قهرمانــان اروپا میهمان یوونتوس است که لیست این تیــم یونانی بــرای این دیدار حساس اعالم شد ولی خبری از کریم انصــاری فرد، مهاجم ایرانی المپیاکوس نبود. با وجود اینکه بسنیک هاسی، ســرمربی آلبانیایی و دشمن انصــاری فــرد ۲ روز پیــش اخراج شد و تاکیس لیمونس، ســرمربی ســابق المپیاکوس بعــد از چنــد ماه دوبــاره به منصبش برگشــت اما انصاری فــرد نتوانســت در لیســت المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا قرار بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.