نمرهخوببرایآزمونومحمدی

Piroozi - - اخبار -

مهاجم و مدافع ملیپوش کشورمان در تقابل با یکدیگر در هفته یازدهــم لیگ برتر روســیه نمره خوب گرفتنــد.در چارچوب هفته یازدهم لیگ روســیه گذشته روبین کازان که ســردار آزمون را در اختیار دارد به مصاف گروژنی که میالد محمدی را در ترکیب داشت رفت. این دیدار که دربی ایرانیهای روســیه نیز به حساب میآمد با نتیجه یک بر صفر به ســود احمد گروژنی میزبان خاتمه یافت.سردار آزمون بر خالف هفته گذشــته از ابتدا در ترکیب کاران حاضر بود و میالد محمدی هم در لیســت 11 نفره اصلی وارد میدان شد. آزمون در دقیقه 76 تعویض شــد و محمدی 90 دقیقه برای گروژنی بازی کرد.امروز سایت چمپیونات روسیه در ارزیابی فنی خود از این بازی به آزمون و محمدی نمرههای خوب به ترتیب 6 و نیم و 7 داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.