هجوماتوبوسی بهپرسپولیسدر ابوظبی

Piroozi - - اخبار -

آن چه باعث نگرانی هواداران شد و شاید بعضی هم دوست داشتند در آسیا و برابر الهالل مایه دردسر سرخپوشان شود ، انتشار این خبر بود که باشگاه پرســپولیس برای فسخ قرارداد این بازیکن اقداماتی را انجام داده اســت. پیروزی مدت ها بــود در جریان این موضوع قرار دارد ولی صالحپرســپولیس نبود که مطرح شود. بعضی از این اقدام با تفاسیر نامناسبی صحبت کردند تا اتهاماتی را به این باشگاه ومســووالن آن وارد کنند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. موضــوع این بود که وقتی مهلت نقــل و انتقاالت پیش فصل رو به اتمام بود، این نگرانی در باشــگاه بــه وجود آمد که اگر با پایان این مهلت ناگهان اعالم شود؛ سربازی احمد بعد از این مدت تمام شده اســت و او نتواند تا نیم فصل به پرسپولیس بیاید چه باید کرد؟ اگر تمام قول وقرارهای گذاشــته شده با پرسپولیس و احمد ، همانطور که تا امروز عملی نشــد در ادامه هم عملی نشود وهمه این زمینه

پرســپولیس حاال به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رســیده و دیروز باید در باز رفت این مرحله با الهالل عربســتان بازی کرد رســیدن به این مرحله اما به این سادگی هم نبوده است تیم برانکو بارها به مرز سقوط و حذف از این مسابقات رسیده اما درست در لحظاتــی که تاریکی ناامیــدی همه جا را فرا گرفته بود راه را پیدا کرد و برگشت! این اتفاق الاقل 4 بار در این تورنمنت رخ داده مرور این مسیر شــگفت انگیز و ناهموار حتما خاطرات خوبی را در ذهن هواداران این تیم زنده میکند

اولین بازگشت

اولین بار در روز آخــر مرحله گروهی بود که پرســپولیس از ناامیدی به امیدواری رسید سرخها در بازی آخر در تهران باید الوحده امارات را میبردند و در آن طرف هم الهالل عربســتان باید الریان قطر را شکست میداد هر 2 بازی به چینی ها، سنگ وقالب کردن ها و کشتن زمان ها برای حضور او در یک تیم دیگر تدارک دیده شده باشد ، چه باید کرد؟ آیا در تفسیرها و تحلیل ها به این گرفتاری ها و بدبختی ها توجه می شود؟ متاســفانه آیین نامه در بخشــی کــه مربوط به موضــوع نوراللهی میشود، به شکلی نوشته شــده است که می توان آن را سلیقه ای تفســیر کرد. از خود ســازمان لیگ افرادی به صورت غیر رسمی به باشــگاه گفتند روزه شــک دار نگیرید. قرارداد را فسخ کنید، بعد او را به عنوان بازیکن ســهمیه آزاد در خــارج از پنجره نقل وانتقاالت جذب کنید. آن روزها همه می گفتند احمد از 29 شــهریور امکان بازی دارد ولی مسووالن امر حتی یک بار، الم تا کام حرف نزدند که چنین نخواهد شد و این جای سوال دارد. اگر همان زمان می گفتند شــکل حیرت انگیزی دنبال میشد و نتایج در کمترین لحظه تغییر میکرد پرسپولیس ابتدا با 2 گل از حریف پیش افتاده بود اما 2 گل خورد و این به معنای حذف از آسیا بود اما مهدی طارمی درخشید و2گل دیگر زد و پرسپولیس برنده شد در آنســو هم الهالل در یک بازی عجیب 4 بر 3 الریان را شکست داد و پرسپولیس در یک ماراتن نفسگیر از گروهش صعود کرد

بردی نفسگیر

در بــازی رفــت مرحله یک هشــتم او تا 29 آذر سرباز است و نمی تواند در ایران بازی کند باشگاه اصال این حرکت را انجام نمی داد.

پرسپولیس: فسخ قرارداد احمد اصال برای سازمان لیگ نرفت

پرسپولیس وقتی دید ماجرای احمد نوراللهی چیز دیگری است و او حاال حاالها نمی تواند بازی کند بی خیال طرح فسخ قرارداد وجذب اوبه عنوان بازیکن آزاد شد. بر اساس نامه احمد نوراللهی به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان این فسخ در هیات فوتبال ثبت شده است که اینموضوع را وکیل وی نیز تایید می کند. نکته قابل تامل اینکه ، ثبــت در هیات فوتبال در حالی فقط در ایران پرســپولیس در تهران میزبان لخویا قطر بود بــازی به خاطر تخلف هواداران پرســپولیس در بازی قبلی بدون حضور تماشاگران برگزار میشد همین مســاله روی کیفیت بازی تیم برانکو تاثیر گذاشت و با وجود حمالت زیادی که روی دروازه لخویا شــد اما پرسپولیس به گل نرسید به این ترتیب کار به بازی برگشت کشیده شــد پرســپولیس در غیاب کمال کامیابینیا کار سختی داشت اما بازی منطقی پرسپولیس و گلی که در نیمه اول زد باعث افت روحی لخویا شد نتیجه این که پرسپولیس این

در این باره علی اکبر طاهری با رییس سازمان لیگ برتر هم صحبت کرد. مســووالن پرســپولیس می گویند: بهاروند ، رییس سازمان لیگ، به مدیر عامل سرخپوشــان گفته اســت وقتی فســخی برای ســازمان لیگ نیامده، یعنی اتفاقی نیفتاده که پرسپولیس بخواهد نگران باشد. با این وجود حکایت پرسپولیس و طاهری، حکایت آدم مار گزیده است. آنها می ترســند، بعدها حرف های دیگری مطرح شود. یا اینکه سر بزنگاه موضع دیگری اتخاذ شود. با این اوصاف فرض بر این اســت که این فسخ مراحل رسمی شدن را پشت سر نگذاشــت و نمی تواند وجود خارجی داشته باشد، ولی اگر اوضاع آنطور شــد که بعضی دوست دارند و اعالم شد احمد باید مجدد قرارداد ثبت کند، شرایط چگونه می شود؟ در این صورت کار سخت خواهد بود. ســربازی احمد نوراللهی، 29 آذر تمام می شود. پنجره نیم فصل 28 آذر باز خواهد شــد .با این اوصاف، محرومیت پرسپولیس قبل از پایان ســربازی این بازیکن آغاز میشود.در این شــرایط همه چیز می تواند به سود بعضی باشــگاه ها تمام شود و آنها به آرزوی خودشــان برای داشــتن نوراللهی برسند. شاید البته پرسپولیسی ها نگران ارتباط هایی هستند که وجود دارد. به هر حال نظــام وظیفه می تواند از این جهت ، خیال 0۴ میلیون هوادار پرسپولیس را راحت کند. بازی سخت و نفســگیر را هم برد پشت سر گذاشت و به مرحله بعدی صعود کرد

کامبک دیدنی

اجرا می شــود و مالک قــرار می گیرد که ایــن روش در عرصه بین المللی فوتبال، رسمیت وجایگاهی ندارد . این روال اداری فقط از سوی فدراسیون وسازمان لیگ نسبت به انجام آن توصیه می شود و در واقع این خود یک بده بستان عجیب وقابل بحث بین سران فوتبال است که اگر بخواهد برای پرسپولیس ایجاد مشکل کند بی تردید به شکلی جدی به آن ورود خواهیم کرد . طبق قواعد پذیرفته شده فوتبال، مالک عمل ثبت در ســازمان لیگ است. پرسپولیسی ها می گویند این فسخ اصال برای سازمان لیگ نرفته که بخواهد مالک قرار بگیرد.

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، مشکلی که بررسی کنیم

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در پاســخ بــه نامه احمد نوراللهی که خواهان اظهارنظر درباره این فسخ با توجه به رسمیت نیافتن در سازمان لیگ شــد، اعالم کرد: این موضوع اصال به آنها، فدراســیون و سازمان لیگ ربطی ندارد. وقتی شاکی و مدعی نسبت به این بازیکن و داشتن قرارداد با او وجود ندارد، چیزی نیســت که قرار باشــد درباره آن نظر بدهند،تصمیم بگیرند ورای صادر کنند .حاال یک مساله وجود دارد .آیا ممکن است حریفان آســیایی پرسپولیس بخواهند برسر این موضوع حرکتی انجام بدهند؟ هر چه باشــد حداقل اینکه از نظر سازمان لیگ ایران وکنفدراسیون فوتبال آسیا نوراللهی متعلق به پرسپولیس است .

بازی رفــت مرحله یک چهــارم نهایی پرســپولیس در ابتدای هر2 نیمه گل خورد و در حالیکه میزبان بود از االهلی عربستان 2 بر صفر عقب افتاد اما با تعویضهای طالیی برانکو به بازی برگشــت و توانســت به یک تساوی ارزشمند برسد این تساوی اگر نتیجه چندان مطلوبی نبود اما چون بازی باخته را به تساوی

رییس سازمان لیگ اطمینان خاطر داد نظام وظیفه می تواند خیال 40 میلیون پرسپولیسی را راحت کند

تبدیل کرده بودیم امیدها را زنده نگه داشت

تعویض های طالیی

در بازی برگشــت این پرسپولیس بود که زود به گل رســید اما اخراج کامیابینیا همه چیز را به هــم ریخت در نیمه دوم االهلی گل مساوی را زد در دقایق پایانی بازی همه چیز برای پرســپولیس تمام شده به نظر میرسید اما برانکو باز هم گل کاشت و با تعویضهایش پرسپولیس را برنده کرد

همه این اتفاقــات در حالــی افتاد که پرسپولیسیها به شدت از لحاظ روحی تحت فشــار بودند و در اغلب این بازیها هم یکی 2 بازیکن اصلیشــان را نداشتند این نشان میدهد که تیم برانکو تحت فشــار تمرکزش را حفظ میکند این تیم توانایی گرفتن نتیجه دلخواهش را دارد و به همین دلیل اســت که هواداران پرسپولیس به تیمشان امیدوارند باشــگاههای اماراتــی طبق وعــدهای کــه داده بودند، در آستانه بازی حمایت خود را از الهالل عربستان علنی کردند. پرسپولیس در بازی رفت و به میزبانی الهالل عربســتان در اســتادیوم محمد بن زاید به مصاف حریف آبیپوش خود رفت و ایــن در حالی بود که مسووالن اماراتی و باشگاههای این کشور پیش از این حمایت خود را از الهالل علنی کردند.

در آســتانه ایــن بــازی باشــگاههای الوصل، الظفره، العین، بن یاس و الشــارجه با اختصاص دادن 56 دســتگاه اتوبوس برای هواداران و اقوام تیم الهالل از شهرهای مختلف امارات راه را برای حضور آنها در ورزشــگاه محمد بن زاید هموار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.