علیپور،جانشینی شایستهبرایآقایگل

Piroozi - - اخبار -

علــی اکبر طاهری که حاضر نشــد با برنامه09 صحبتی داشــته باشــد، موضع مســتقیم خود را از طریق ســایت رسمی باشــگاه اعــالم کرد.مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس که با حضــور در ابوظبی در اردوی این تیم حضور یافته است و مشغول رتق و فتــق امور و دیدار بــا افرادی برای تاثیرگــذاری در رای صادره از ســوی فیفا در خصــوص مهدی طارمی و این باشــگاه است.مدیر باشــگاه پرســپولیس که بابت برنامه 09عصبانی به نظر می رســد تنها در گفتگوهای رســمی با سایت باشگاه مواضع خــود را اعالم میکند. او از آنچه که شــب گذشته در برنامه 90 عنوان شد از این بابت دلخور و ناراحت اســت که گفته میشــود برخی موارد ذکر شده در این برنامه خالف واقع است و جو تیم را پیش از دیدار حساس و تاریخی برابر الهالل برهم زده است.

نکتــه جالب اینکه برانکــو ایوانکوویچ نیــز که عادت دارد قبل از مســابقات روی حریف تمرکــز کند، صبح دیروز و در زمان صــرف صبحانــه از اطرافیانش در خصوص این برنامه و گزارش نود علیه مهدی طارمی پرس و جو کرده است. مدیران پرسپولیس عقیده دارند با توجه به شرایط حساس تیم بهتر بود که عادل فردوسی پور در این مورد ورود نمیکــرد و بعد از بــازی با الهالل در یک ویــژه برنامه کل موضوع را با اطالعاتی که باشــگاه نیز در اختیار قــرار خواهد داد کل موضوع را مورد بررسی موشکافانه قرار میداد تا عالمت ســوالی برای مخاطبان و هواداران این تیم شکل نگیرد.

بزیک: این حواشي ميتواند به ضرر پرسپولیس باشد علیپور آماری به جای گذاشته که برانکو را امیدوار میکند در غیاب طارمــی خیلی تیماش آســیب نبیند. ولی از شانس خــوب این تیــم، محرومیت طارمــی با بهتریــن روزهای فوتبالی علــی علیپور موازی شده است. علیپور هیچ وقت در بازه زمانــی 10 هفتهای، آنقــدر روی گلهای تیماش تاثیر نداشت. پرسپولیس این فصل در7 دیدار لیگ برتر، 2 دیدار لیگ قهرمانان آســیا و یک بازی سوپرجام به میدان رفتــه اســت. دیدارهایی که نقش پررنــگ علی علیپور در آن دیده میشــد. علیپور در این فصــل2گل در لیگ برتر زده، در آســیا یک گل زده و 2 پاس گل داده، در سوپرجام هم گل زده اســت. تــا تنها بازیکن این فصل پرسپولیس باشد که در هر3 جام گل زده و مجموعا آمار ۴ گل و 2 پاس گل را دارد. علیپــور در اولیــن فصــل حضــورش در لیــگ برتر که با لباس راهآهن در مســابقات حاضر میشد، در طول فصل 2 گل زد و 2پــاس گل داد. یعنی آمار تمام فصلاش هم به انــدازه این01 هفته خوب نبوده است. در لیگ چهاردهم هم یک گل با لباس راهآهن زد و 2 گل هم برای پرسپولیس. یعنــی باز هــم در طول یک فصــل، بــه انــدازه 01هفته ابتدایی این فصل خوب نبوده است. در لیگ پانزدهم، علیپور 2 بازه 10 هفتهای نسبتا خوب داشــته اســت. اگر بازه را از شروع لیگ تا پایان هفته دهم انتخاب کنیــم، علیپور2 گل زده بود و3 پاس گل داده بود. در بازی بین هفتههای دهم تا نوزدهم هم علیپور سه گل زده بود. ولی در هیچ کدام از این 2 بازه، باز هم به اندازه 10 هفته این فصل آمار خوبی نداشــته است. بهترین روزهای علیپور فصل قبل هــم مربوط به ده هفته پایانی لیگ است. علی علیپور از هفته بیستویک تا سیام موفق شده بود که3 گل بزند و 2 پاس گل بدهد. یعنی تاثیر روی5 گل پرسپولیس که باز هم نسبت به امسال، روی یک گل کمتری تاثیرگذار بوده است. آماری که نشان میدهد علی علیپور در بهترین روزهای فوتبالیاش قدم برمیدارد. آن هم در فصلی که طارمی قرار است۴ ماه پرسپولیس را تنها بگذارد. البته طارمی هم زوج خوبی با علیپور تشکیل داده بود و روی گلهای این بازیکن تاثیر زیادی داشــت. باید دید آیا علیپــور در روزهای بدون طارمی هم به این روند خوب ادامه میدهد یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.